Dr. Tóth Dezső: Arnales Reformatae Ecclesiae Tiszakürtiensis (1949) / 0053-1964

Orosz ugy tudja, ho >y n 'r 1705 előt , méfc 1. Lipóttól adomány­lovelet ny rt Steösszel Kiirt és Sas birtokokra. Valószínűbb azon­ban az Hléoytől közölt adat/42/ mely szerint Steösasel ^és/ el­sőbenip eleget tett, valamikor 1705 után az uoszerzeményi bizoitáág azon követelésének, mellyel már .Vihályi >eák Pál vagy annak felesége, Alnáni Ágnes is tartó ott volna és befizette az 56-fcs i't. ban meg­állapított fe,yverváltslg diját t mint már Almási /gnes férje. Az­után 1712-ben neje az ő nevére íratta a birtokot,Jtecs zel elin­dította a pett felesége is, Kűrt s Sas birtokbavéte­léért. B£r, mint alispán is egys einélyben, kettő befogással bár­hatott. Csongrád s a mi megyénk, valamint Schlick Linót között a két falu fölött !:o kitört vitában, még nem ment egykönnyen u dolog, mert még a 1715 -len is ostromolja a kincstárt, az országgyűlést, az udv ri kamarát, miközben a két falut 1716-ban is még a budai kamarai ........... adóztatja. /43/ Schlick tábornok , aki köz­ben csehországi hol; tartó is lett, mindenesetre befolyásósabbnak bizonyult, úgy hogy Almási ignes nem is érte meg üdvének kedvező befejezset, mert Steösnzel nem sok' al Csela Sándor első alispán -elődjének halála után, 1719 körűi már annak özvegyével kötött házasságot, báró Perényi Klárával* Vé/rre isSchlick mo.imta a per­1ekedést és a Csongrád-Vásárhelyi uradalmat Károlyó Sándor volt kuruc tábornok eladta, aki az uradalom e yrésáének már úgyis bir­tokosa volt, a töb'i része Schlick tői alig is bérelte s vágni a szatm'ri béketkötés után na/cy kegy! en állót l a bécsi udv? rnái is. Az dás-vételi ü^let 1722-ben jött lét»e és pedig akként, hogy Ká­rolyi Kürtöt Sast is, mint a birtok tartó ,ékát, megvásárolta. Ek'orra azonban Steösszol kitartó törekvései annyira előkészítették ügyének elintézését a kincstárnál, hogy Károlyi Kürtért s Sasért kárpótlásul a Hódmetzőváaárholy melletti Balida pusztát nyerte a kincstártól. / 44/* így azután, bár Steos- zel már 1721-beh kiadta a Kürtieknek első urbáriumát, az egri káptalan vé s?e 172^-^en beiktathatta Steös-zelt a két falu birtokába. M%/ A kincstár hol­mi Hamis feljelentések alapján még később is zaklatta Steösszelt annak igazolásával, hogyan jutott első felesége birtokjogaihoz /46/ f maid csongrád-c'rnegye is hoszas tárgyalások után csak 1725-ben bocsátja !:i a két falut kebeléből Umía fíeves Várifiegydbe/47/ Steösnzel azonlwan zavartalanul hofczáfog, a teljes vagyontalannágbál elvi faltak ozivósság.'vnl birtoa gy. ra:: itósához. Gyorsan szemébe tűnt, hogy Kürt Sas kofa'tt , Ugon egy idegen birtokos zavartatja a Jjpfcdálkodást és Ug, megszerzéséi n második házasság sem okozott neki csalódást. Hásodik neje báró Perényi Klára, báró Ierényi Pál és Károlyi 'Zsuzsanna lánya volt / 40/ utóbbi viszont Károlyi Sándor­nak , « Csongrád- Vásárhelyi uradaioBimal e^Qtt Sclillck felületes sé­ge éta ugl birtokosnak is. testvére. Periényi Idára azután könnyen rá tudta venni nagybátyját arra, h gy ez már 1723-ban elcserélje ugi birtokát a R Perényi Klára éracionyi/ ihar® m / birtokáért, így jutott az egész alsó Tiszazug: Kiirt , Gas s a nem sokkal azután Tiszaujfaluból visszatelepített s l eves megyéhez visszacsatolt Ug a Steösszel birtokába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom