Major Bálint: Tisza-Nagy-Rév község és lakosai történelmi múltja és jelene (Nagyrév, 1867) / 0041-1963

- 30 ­a mennji* akart, jrint est a meg mos* is hivatalba lévő Számt 8rtó !/'r, mint látott tflnu s mint n ki többször kérte a Hattal* Uraságot a robot napszá­moknak igazságos boiráséra bizonyíthatja. A 3-ik punktum tökélietes felvilágosítására a robo* Diárium , vagy könyvetskélnk elő nem mutatásáig meg nem történhetik. A 4-lk punktumra, a mé • él8 akkari stgássák bizonyságok. Az 5-lk janctum miben léte meg tetőzik Robotos könyvetskélnkből, hogy ámbár két három, sőtt négy és hat nap is Szántottunk Őszi vetés alá; még is ez alatt e titulus alatt j szántani nem jött három nep büntetés, Compotusra melly a szorgos mnuka iuején történt többnyire nea. jön három nap büntetés, Lova megdöglött. val.aKinak , vagy élelme keresésére, fuharba távol volt; három nap büntetés, —- Sőtt esett reá példa hogy Lakatos H­ter wldőn az {íróság fwles kukoricza földjén a kukoruczát törte, és hordotta haza, szántani rendeltetvén, a két eke beli jószág nem léte miatt két nyer­get nem ülhetvén egyszerre megbUnteéődőtt. A 6-ik , és az azt követő punctumok mind olyanok a melyekről egyen­ként felelhetünk ; —— aseku*án , az Ujjabt panaszaink feljegyzése. A lesz Igáit robo*napszámok beírását többnyire köznapokon, a munka i­dején tévén Májerfi Károly Ur, mivel sokan későbben értek az udvarba, mint éeor rá uk jött , Szintúgy az esztendők súlya aíatt öszsze roncsolt öregeket mint az ifjakat névszerint. öreg Szőllősi Mihály*, ör. üajor Istvánt, ör.Varga Istvánt, Beke Mihályt, s.t.a. diszné ólba zárat.t B, e hol a aok bolhától és büdösségtcl sokat szenvedtek. Pákozdi Sámuelt pedig és Varga Fáit ugyan ezen alkalmatossággal amazt a felesége által haza hivatván, emezt pedig a Hadn-gy által haza hozattatván az aratásból, nem csak árlstom­be tétette, hanem neg ls verette Májerfi Károly Ur, A nevezett Varga Pál a kl mindenkor mindenbe szófogadó szorgalmas és jó érzésű ember vélt , ezen méltatlrn meghalástatásán annyira meg illetődött, hogy ember elébe is szegyeit menni, {annyira búsult, ho?y nem sokárn meg is halt. Hogy a robot beírások rér.ltőbbek legyenek a ^.W. vármegye fegyveres hadnagyát is elő parancsolta Májerfi Károly lír. 2. Cs. "akács János L's. "akács iíter ör. Varga József V . n O - 0 O Setét. János / a-ad rész Urbáriális földjeiket még a kaazállót is ide értvén auírilden terméseit felibe dézsmálta májerfi Ur. 3. A Bárányok Uézmálásakor désmául mindenkor a legjavát válogatta ki Májerfi Károly Ur, 's a váltóra maradottakért a váltó pénzt soha nem szedte be, hanem a követkbeendő esztendőbe Ismét a dézsmálandó bárányok közzé számolt p, 4 r A ííéhek dézmálásánál nem külömben felett© meg károsittatt ak a tulajdonosok nevezetesen A. Valki János hat kas anyaméhéből mivel abban az esztendőben a kinek vélt ls valami kevés rajjá nagy részint elveszett, két anya méhét, a leg jobbakat othonn n«m létében elvitette Májerfi Károly Ur, haza jővén Valki Jíános azonnnl a tisztelt Urasághoz ment, elvett anya méheinek vissza kérése végett, annyival is inkább, mivel csak ""ized dézmával tarto­zott volnas a kit aton az okon , hogy mer az ő udvarábr menni, mindjárt le­fogatott meg veretett , hegedűbe tát 0tt e, *s Egerbe akarván kisértetni a ".N. vármegye fogházba, sok kérésre is nehfczen botgájtotta el, B. Sonkoly Jánostól né-y kas anya, és e ry kas rossz raj méhelből, haszontrlpn lévén minden kérése, a legjobb két kas anya méhelt szinte erő­vel elvette % Májerfi Károly Ur, holo*t csak "'izeddel t Br*OEOtt. C. Sonkoly Istvántól kpsonló képpen három kas anya , és e'y kas gyen­ge raj méhelből a legjobblk kes anya méhét elvette, ez is csak ""izeddel •artozott, Földes Ura Nemzetes Szödényi Sámuel Ur pedig ismét egy anya méh hét vette el. D. ör. ""akacs János négy kas anya, és két, kos raj méheiből, a midőn csak váltóval tartozott, válastt.va egy kas anya, és egy krs raj méhelt, si-

Next

/
Oldalképek
Tartalom