Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 7. (Budapest, 2007)

II. Közlemények - módszertan - műhely - Balahó Zoltán: Nagy Imre emlékanyag a Magyar Nemzeti Múzeumban

személyében az első kommunista irányíthatta a rendvédelmi szerveket, igaz alig négy hónap után lecserélték, mivel Rákosi nem találta őt elég erélyesnek és határozottnak (ltsz.: 92. 66. 1.). További érdekes dokumentum az a felkérő levél is, amit Kassai Géza újságíró küldött Nagy Imrének, hogy az 1949-es tanévben tartson előadásokat az MDP Egyéves Pártfőisko­láján (ltsz.: 92. 74. 1.). Nagy Imre ekkor már túl van házelnöki szerepén és mivel már nem visel semmilyen párttisztséget, kizárólag egyetemi oktatói munkájának él, amely 1948-ban vette kezdetét a Műegyetem közgazdaságtudományi karából létrehozott Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Agrárpolitikai tanszékén. 1952. november 15-én keltezték azt a miniszterelnök-helyettesi (minisztertanács elnök­helyettesi) eskü-szöveget, amit Nagy Imre mint eskütevő írt alá (ltsz.: 92. 65. 1.). Az 1949 óta háttérbe szorított Nagy Imre nem sokkal később — Sztálin halála után — miniszterelnök lett, politikai pályájának a csúcsára érkezett. Ebből az időszakból két iratot őrzünk, a korszakra nagyon is jellemzőeket. Az első levelet Donath Ferencné sz. Bozóky Éva írta elkeseredésében, mert férje bebörtönzése után őt magát a kistarcsai internálótábor fogdájába zárták két és fél évre, miközben kisfiúkat gyermekotthonba helyezte el az ÁVH. Miután kiszabadult, szerette volna a gyerekét hazavinni, de az Államvédelmi Hatóság engedélye nélkül ezt az otthon nem engedte. Ezért kért segítséget Nagy Imrétől (ltsz.: 91. 90. 2.). A másik dokumentumot Rákosi Mátyás írta a szívinfarktusa után otthon lábadozó miniszterelnöknek. Az 1955. március 2-án kelt, - tehát Nagy Imre leváltása előtt másfél hónappal íródott - értesítésben Rákosi megígéri Nagy Imrének, hogy felszólalását ismertetik a Központi Vezetőség minden tagjával (ltsz.: 92. 71. 1.). Rákosi ezt végül nem tette meg. A „márciusi fordulat" rendkívül súlyos következménye lett, hogy az MDP központi vezetősége 1955. április 14-i ülésén elhatározták Nagy Imre leváltását és visszahívását valamennyi párt­funkciójából. Az év végére még a pártból is kizárták. Decemberben kizárták a Magyar Tudományos Akadémiáról is, aminek 1953-tól rendes tagja volt. Akadémiai oklevele az Igazolvány és Oklevél Gyűjteményben található meg, egy bordó színű hengeres papírtokban (ltsz.: 91. 38. 1.). Az oklevelet az a Rusznyák István akadémiai főtitkár látta el kézjegyével, aki belgyógyász orvosként jelentést készített, Haynal Imre szívspecialistával együtt Nagy Imre egészségi állapotáról (ltsz.: 92. 67. 1.). Az 1955. március 29-i orvosi jelentés megállapítja, hogy „Nagy Imre a Minisztertanács elnöke is­métlődő coronaria thrombosisban, valamint időnként jelentkező szívérgörcsökben szenved. Szívizomelfajulás komoly jelei is kimutathatók." Mivel március 9-én újabb szívinfarktusa volt, ezért az orvosok kikötötték, hogy Nagy Imre április végéig „szigorúan ágyban feküd­jék". Ekkor használta otthonában a már korábban ismertetett betegcsengőt. Egy korábban íródott, aggódó hangú levélben a Budapesti Helyiérdekű Vasút dolgozói fejezik ki jókíván­ságaikat a betegeskedő Nagy Imrének, 1948-ban (ltsz.: 92. 73. 1.). A Nagy Imre hagyaték Iratgyüjteményre vonatkozó részét kéziratok zárják. A 23 teljes, illetve töredékesen fennmaradt kézirat, jegyzet és vázlat szinte kivétel nélkül a magyar mezőgazdaságról, birtokviszonyokról és egyéb agrárkérdésekről szól (ltsz.: 92. 76. 1.). A Történeti Tár Kisnyomtatvány Gyűjteményei is számos Nagy Imrével kapcsolatos, vagy Nagy Imre emlékéhez köthető dokumentumot rejtenek. 15 Különösen értékes nyomtatvány Nagy Imre és „Égető Maca" eljegyzési kártyája, amelyre Kaposvárott került sor, 1925. november 7-én (ltsz.: 2006. 591.), valamint Nagy Imréné (született Égető Mária) gyászjelentése (ltsz.: 2006. 592.) Mindkettő Hubay Lászlótól került a Nemzeti Múzeumba. A nyomtatványok között nyolc meghívót Nagy Imrének címeztek, amelyek közül három a Szövetséges Ellenőrző Bizottság által rendezett eseményekre invitál, mint az is, amelyet a

Next

/
Oldalképek
Tartalom