Tolnay Gábor: Föld – ember – törvény. Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének történetéből a XX. sz. első felében (1895–1950) – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 59. (2004)

ingatlanok megváltási árára vonatkozóan a már említett 4.188/1925. O.F.B. számú ítélet rendelkezései az irányadók. 466 Az O.F.B. a körösladányi megváltás során megváltotta Tápay Károly gyomai lakos­nak a dévaványai határban lévő 12 kat. hold 722 n. öl területű ingatlanát és ezt a terü­letet a körösladányi igénylők részére juttatta. Ezek megváltási árát kat. holdanként 550 pengőben állapította meg, mert a megváltott terület kataszteri tiszta jövedelme 123,73 aranykorona. 467 25.) MAGYAR KATOLIKUS VALLÁSALAP A Magyar Katolikus Vallásalap dévaványai földbirtoka az 1895. évi gazdacímtárban mindössze 2.175 kat. holddal szerepel. Ez állt 1.100 kat. hold szántóföldből és 1.075 kat. hold legelőből. A birtokot két haszonbérletként hasznosították. Az egyik területet - 975 kat. holdat - Debreczeni Mihály, a másik területet - 1.200 kat. holdat - Tóth István és társa bérelte. A gazdaságokban összesen 11 alkalmazottat foglalkoztattak. A gazdasá­gokban használt legfontosabb gépek a következők voltak: vetőgép 3, rosta 2, eke 12, borona 6, henger 1, igás szekér 14 db. A nagyobb háziállatokból a következő mennyi­séget tartották: szarvasmarha 236, ló 35 és sertés 92 db.468 Az 1911. évi gazdacímtár 469 adatai szerint a dévaványai birtok elérte azt a területi nagyságot, amely reális viszonyítási alapul szolgálhat. Ez a következő volt: szántóföld 3.824 kat. hold, kert 4 kat. hold, rét 225 kat. hold, legelő 6.147 kat. hold, erdő 7 kat. hold, földadó alá nem eső terület 154 kat. hold. Összesen: 10.363 kat. hold. Ennek kataszteri tiszta jövedelme 57.703 aranykorona volt. A területet ekkor is ha­szonbérbe adta a M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kötelékébe tartozó Közalapítványi Királyi Igazgatóság, mint az alapok törvényes jogi képviselője. 470 Az egyes haszonbérelt területeket nem tüntették fel, de a bérlők névsorát igen. Ez a követ­kező: Jakabfy Dezső, Dévaványa, Túrkevei bérlő társaság, Túrkeve, Debreczeni Sándor és társai, Túrkeve, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Gazdasági Egyesület, Szolnok. 471 466 B. M. L. - IV 410. XIV. - A 2084/1924. ikt. számú iratban a 10.396/1925. O.F.B. számú ítélet, kelte: 1925. március 26. 467 O. L. - Z-140. szekció. - 148. csomó - M-1029. - 68.444/1929. O.F.B. számú ítélet, kelte 1930. szeptember 25. 468 A Magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája, 1895. - 206-209. p. 469 Magyarország gazdacímtára, 1911. - 339. p. 470 Ennek vezetője az 1920-as években dr. Steineker István miniszteri tanácsos, közalapítványi ügyigazgató, helyettese pedig dr. Bozóky Kálmán miniszteri tanácsos volt. - O. L. - Z-140. szekció. - 254. csomó. - M-l 809. - 1010-2/68/1929.XI. VK.M. számú ügyirat. 471 Magyarország gazdacímtára, 1911. - 339. p 180

Next

/
Oldalképek
Tartalom