Szabó László: Néprajzi tanulmányok – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 46. (1989)

Ünnepre való készülődés a Tiszazugban

ÜNNEPRE VALÓ KÉSZÜLŐDÉS A TISZAZUGBAN 1. A magyar nyeiv ünnep szava a bizonytalan eredetű szavak közé tartozik. Valószínűbb magyarázata az, hogy az id- 'szent' jelentésű, a regi magyar nyelvben még használatos szó alkotja előtagját, míg a második tag, nap ma is használatos. Az ünnep jelentése így 'szent nap 3 , amelyet ha a köznyelvben is előforduló ünnepnap alakban használunk, akaratlan is két­szer foglaljuk bele ugyanazt a szót. Egy másik, kevésbé valószínűnek tar­tott szófejtés szerint a szó előtagja az üdvözül, üdvösség szavainkban is meglévő szótőre menne vissza, s így a szó jelentése 'üdvösség napja' idnap ~ üdvnap lelne. Tehát lényegében a földöntúli életben való részesedést, az üdvösséget biztosító alkalmat jelölne. Bármelyik jelentését is nézzük, s hasonlítjuk össze a valóságos ün­nepi gyakorlattal, mindenképpen ugyanarra az eredményre jutunk. Az egyház tanítása szerint a szentek ugyanis azok, akik már eleve üdvösség­ben részesülnek. Áz ünnepnapon (szentként való éléssel), a szentekkel azonosulni akaró földi halandó szándéka nem más, mint az ő üdvössé­gükben való rövid részvétel. Az ünnepek, s az ünnepeken végbemenő szertartások lényege kezdettől fogva az volt, hogy a földi embert a ter­mészetfeletti világgal kapcsolatba hozzák, mintegy kiszakítsák földi kör­nyezetükből, s egy más világba emeljék át. Az ünnepeken ezért minden­kinek másképp kell viselkednie, élnie, mint a munkás hétköznapokon. Különben az azonosulás, az üdvösségig való emelkedés nem jöhet létre. Jóllehet idők folyamán az ünnepek tartalma rengeteget változott, bizonyos fokig háttérbe szorultak a transzcendens vonások, s számos más társadalmi, kulturális és egyéb vonatkozás kapcsolódott hozzájuk, mégis az ünnep — a legprofánabb is — a hétköznapok fölé emelkedik, a hétköz­napin túlmutató célok megvalósítását tekinti feladatának, s megkövete­li a résztvevőktől a köznapokból való teljes kiszakadást is. Az azonosuláshoz a belső szándék nem elegendő. Olyan feltételek létrehozása szükséges, amelyek az embert egyedileg és egy közösséget egészében is olyan hangulatba, lelkiállapotba hoznak, hogy a fő cél rnin­145

Next

/
Oldalképek
Tartalom