Gecse Annabella et al. (szerk.): Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 18. (Szolnok, 2009)

Történelem - Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnokon

Tisicum XVIII. tői 1909-ig.16 Steinfelsi Kőhalmi Miklós gyógyszerész17 1897-ben született, Szinérváralján. A család nemességét II. Endrétől nyerte. Középiskoláit Beregszászon, az egyete­met Budapesten végezte. Szolnokon az „Isteni Gondviselés” gyógyszertár bérlője 1905 és 1909 között. Kőhalmi 1903- ban gyógyszeráru kereskedelmet folytat, amire 1904. októ­ber 1-jén iparigazolványt is vált. E tevékenysége, valamint a gyógyszertár működtetése csőd miatt 1908 novemberében megszűnt, ekkor gyógyszerész-szakirodát nyitott Budapes­ten. Gyógyszerészeire vonatkozó törvénycikkek szerkesztő­je, szaklapok munkatársa. A világháborúban mint gyógysze­rész főhadnagy vett részt. Felesége: Czitó Irma, gyermekei: Klára (dr. Ebers Kornélné), Miklós (gyógyszerész), Béla (mérnök), László (gyógyszerész) és Márta. Mindeközben az „Isteni Gondviselés” patikának új a címe, de továbbra is azo­nos a helye: a Piac tér. A következő két év jogi procedúrával telik, de Kőhalmi marad a patika kezelője.18 A jogi és gazdasági ügyek tisztázása után idősebb Szabó István gyógyszerész, gyógyszeráru kereskedő (az ifjabbik Szabó, apja nyomdokaiba lépve, ugyancsak a gyógyszerész­hivatást gyakorolja) 1910-től lett tulajdonosa a patikának. 1914-től a Szegedi Takarék és Hitel Rt., három éven át tulaj­donosi státuszt gyakorolt a csődbe ment gyógyszertár felett (1914-1917) mint hitelező.19 Ebben a zűrzavaros időszakban és a következő öt évben, azaz 1910 és 1917 között, a patika kezelője Sámuel Béla volt. A gyógyszertár helye változatlan, a Kossuth tér és a Városház utca sarkán áll. „Legújabb bőrápoló, szépítő-finomító Sugár-féle Gyöngy - virág-Créme, a Nestlé-féle gyermekliszt, Szent László szap­pan. Egyedüli beszerzési hely!”20 Ilyen és hasonló reklámok­kal indította el útjára az „Isteni Gondviselés’’-t új tulajdono­sa, Sugár Andor gyógyszerész. A szakmai teendők magas szintű elvégzése mellett Sugár értett a kereskedelemhez és a reklámhoz is. A patika szempontjából áldásos, egyben a közmegelégedésnek is örvendő működése 1918-tól egészen 1926. március 4-ig tartott. Természetére jellemző, hogy még az 1925-ös évet is úgy nyitja és zárja, hogy reklámja min­denkinek tudtára adja a gyógyszertár készletét. 1926. már­cius 4-től, a hevesi gyógyszertár volt tulajdonosa, Martos Gyula vette át „Sugár Andor Isteni Gondviseléshez címzett gyógytárát”, melyet 1928-ig vezetett.21 A világháború után Szolnokon ismét zajlanak a szorgos hétköznapok, az emberek élik mindennapjaikat. Ezt tette ifj. Szabó István gyógyszerész is, mikor megteremtve egzisz­tenciáját eljegyezte dr. Bozóky Árpád ügyvéd leányát, Margi­16 SZML Alispáni iratok, megtartott iratok jegyzéke 1877-1902. 12135/904, XII-324. 17 SCHEFTSIK György 1935. 281. 18 Uo. 282. 19 SZML Ipariajstrom „B” az engedélyhez kötött iparokról 1902-1929. 20 Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok 1924. március 23.3. 21 SZML Alispáni iratok, megtartott iratok jegyzéke 1903-1925.; Szol­nok és Vidéke 1926. március 18.4. tot. A város felvette a nemzetközi Speyer-kölcsönt, s ezzel a fejlődés új lehetőségei nyíltak meg. Többek között felépült a Tisza Szálló és Gyógyfürdő, az azt övező versailles-i stílusú park. Szabó István lett a gyógyszertár tulajdonosa egészen 1938-ig. A bérlő ebben az évtizedben Gunst Imre gyógyszerész, aki 1907-ben született Tiszavárkonyban.22 Az egyetem el­végzése után Szolnokon volt gyakornok, s 1933 óta bérelte az „Isteni Gondviselés” gyógyszertárat. A család számon tartotta, hogy „atyját, Gunst Sándort az ellenforradalom megszervezése miatt a vörösök kivégezték.”23 Őt 1935-ben Herczeg Ferenc követi 1941-ig, majd Balsi Béla és dr. Kajáry Zoltánné, akik 1944-ig mint kezelők ténykednek a patikában. Közben újabb bérlőváltás következett be 1939 és 1941 kö­zött. A tulajdonos Mess Mária. Ezt követően egy testvérpár, dr. Gedeon Gyula és Valéria (Tihanyi Lajosné) a tulajdonosok és kezelők 1942-től a patika államosításáig.24 A gyógyszertár utolsó címe, Kossuth tér 10. A működésének utolsó évszáma: 1953. A hely maradt, a cím ismét változott. Már többször említettük, hogy a cím változott, de a hely maradt. A mai Táncsics Mihály utca a város egyik legrégebbi utcája, amely a Kossuth tértől a Sóház utcáig vezet. 1863- ban és 1874-ben Német utca, 1894-től már mint Városház utcát ismerik. 1926-tól 1950-ig Apponyi Albert utca, majd 1950-től Táncsics Mihály nevét viseli. A névváltozások idő­szakában többször előfordul, hogy egy-egy gyógyszerész, bérlő vagy kezelő a régi és az új címet egyszerre, illetve felváltva is használja reklámjaiban. A Kossuth tér elnevezés 1892-től él, előtte Piac térnek nevezik Szolnok főterét. A tér e sarki épületét az 1960-as évek második felében bontot­ták le. Helyén honvédségi bérházat építettek, az úgynevezett „Lordok-házát”. A földszintes sarki épület megszűnésével Szolnok város legrégibb gyógyszertárának, a „Gondviselés”, majd az „Isteni Gondviselés”, a szolnoki köznyelvben azon­ban leginkább „Öreg Patika” néven emlegetett gyógyszertár­nak a története ért véget. A második gyógyszertár: a „Vörös Kereszt” 1874-ben a lakosság lélekszáma már 16.603 fő, az eme­letes házak száma meghaladja a százat, a város 252 utcájá­ban 6480 épület van. Minden adott ahhoz, hogy a városban akár több gyógyszerész is megélhetést találjon, szolgálva a folyamatosan gyarapodó lakosságot. Ebből az időből fönn­22 SCHEFTSIK György 1935. 218. 23 Uo. 218. 24 KOVÁCS Kálmán szíves közlése. 176

Next

/
Oldalképek
Tartalom