H. Bathó Edit – Gecse Annabella – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi szerk.: Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 16. (2007)

Lukács László: A karácsonyfa a Nagy Magyar Alföldön

a társadalmi réteg gyorsan átvette a szokást. Ugyanakkor a városokban is csak az 1920-as években vált általánossá. A tanyákon lakó parasztcsaládok csak az 1920-as, 30-as években állítottak először karácsonyfát, de közülük néhá­nyan csak a második világháború után (pl. Kardoson). 11 „Népivé válása", azaz a parasztság széles rétegeinél való megjelenése az első világháború után következett be. Szegény családoknál sok helyen csak egy ágacskát (kústik parozok) tettek az asztalra, s ha nem tellett fenyőfára, más örökzöld ágakkal, leggyakrabban bukszussal pótolták. Az utóbbi évtizedekben a karácsonyfadíszek és az ajándékok gyökeresen megváltoztak: A házilag készített díszek, aján­dékok helyett szinte kizárólag a kereskedelemben kapható tárgyakat részesítik előnyben. Békéscsabán a kizöldült lucabúzát (zitko) is odatették a karácsonyfa mellé. A luca­búza korábban is a karácsonyi asztalon foglalt helyet, és jobban tisztelték, mint később a helyébe lépő karácsony­fát. 12 Tótkomlóson (Békés m.) a karácsonyfa polgárcsalá­doknál a régi századfordulón megjelent, de az egész lakos­ság körében csak az első világháború után vált általá­nossá. 13 Nagylakon (Csanád m.) is állítottak karácsonyfát már a XIX. század végén, Pitvaroson (Csanád m.) a sok­gyermekes postamester családjánál 1908 körül volt kará­csonyfa. Kisebb helységekben (Nagybánhegyes, Csanád­alberti) csak az első világháború után jelent meg. 14 Újkí­gyóson (Békés m.) korábban szenteste kis jászolt is bevittek a szobába a Jézuska számára. A karácsonyfa álta­lánossá válásával a jászolbevivés elmaradt. 15 Újkígyósi memorat szerint a karácsonyfát a Jézuska kis csacsi húzta aranyszánkán hozza: „És akkor így az asztal alá nagy­apám tett kukoricát egy szakajtókosárba, és akkor arra kötött egy kis kéve szénát, azt az asztal alá tette. És akkor mi kérdeztük, hogy az minek van. És aszonta. hogy: — Mert ha Jézuska hozza a karácsonyfát, abból a kukoricá­ból meg a szénából a kis csacsi eszik. És akkor mink karácson estéjin örökké az ablak mellett ültünk, és vártuk, hogy az aranyszánkón a kis csacsi mikor hozza a kará­csonyfát. " !6 Békés megye magyar és szlovák anyanyelvű lakosságánál, a karácsonyfa elterjedésénél nem az etnikai különbözőség, hanem a polgárosultság mértéke okozott időbeli eltérést: „A Mikulás ajándéka, amelyet december 6-án, illetve előestéjén kapnak a gyerekek, ma a karácsony előtti első nagy általános ajándékozás napja. Sem az elterjedése, sem az ajándékozás módja, sem a mai egyéb jellegzetességei terén nincs különbség a szlovák és a ma­gyar lakosság gyakorlatában. Hasonlóan az ugyancsak új­keletű karácsonyfa állításához (szlovákul: stromcok; neve­zik magyar néven is: karáconfa). A karácsonyfa a Nagy Magyar Alföldön a múlt század második felében lett divat­tá. Szegeden az 1860-as években jelent meg, a Sárréten a 70—80-as években. Békés megye városaiban, így többek között a szlovákok lakta Békéscsabán a múlt század végén 11 KRUPA, Ondrej 1997. 81. 12 KRUPA András 1971. 107; 1993.794,803; 1991.57. 13 KRUPA András 1996. 211. 14 KRUPA András 1971. 106—107. 15 KRUPA András 1991. 13. 16 KRUPA András 1981. 205. 17 KRUPA András 1991.59. terjedt el, főként a polgári családok és az elpolgáriasodott nagygazdák körében. A szlovák és a magyar kisparasztok, szegényebb rétegek az első világháború után kezdtek rend­szeresen karácsonyfát állítani. De teljesen általánossá a második világháború után vált. " Szegeden a betlehemes játék szereplői az 1870-es évek­ben már karácsonyfával léptek be a házakba. Bálint Sándor értelmezésében ez azt bizonyítja, hogy a kará­csonyfa akkor még újdonság volt, ezért emelték ki, illesz­tették be a betlehemes játékba. Szendrey Zsigmond ma­gyarázata szerint a karácsonyfa és a betlehemezés szokása némely vidéken összekeveredett, és a szegényebb gyerme­kek koledáló karácsonyfa-hordozásává lett. Kovács János Szeged és népe — Szeged ethnographiája című, 1901-ben kiadott könyvében még ez olvasható: „A ka­rácsonyfa szereplése nem régi a szegedi népnél, s általá­nossá még nem is vált, inkább csak a karácsonyesti va­csora a szokásos... " 20 Az 1860-as évektől terjedő, a társa­dalom minden rétegében általánossá váló karácsonyfa egyik ágát a szegediek közül sokan kivitték a hozzátar­tozók sírjára. Vízkeresztig állt az asztalon, majd az ólba rakták, hogy a disznóknak ne legyen bajuk. Tömörkény István 1914-ben arról írt, hogy a karácsonyfa már a sze­gedi homok tanyáin is terjed: ,, Jönnek az ünnepek. Még egy kicsit messze vannak, de már jönnek, napról napra közelednek s a gyerek is érzi, mert bár nem régi a kará­csonyfa szokása, de kijutott már a távoli pusztaságok ala­csony tanyaházaiba is. Ott ugyan nem úgy titokban készül, a papirosból való láncot maguk a gyerekek készítik... Ami az ajándékokat illetné a böjt napján, az nemigen szokásos. Még valami kis fenyőgallyat talán visznek ki a városból karácsonyfának, mert odakint nem terem egy fa sem olyan, amely télire el ne hullatná a levelét. De hát mi volna venni való... Elég oda egy-egy pénz ára cukor is, különösen, ha az savanyúbonbon. " 2] Sövényházán (Csongrád m., ma Ópusztaszer) az istálló gerendájára kötötték föl. Szegeden, a tanyákon, Rabén, Hódegyházán (Torontál m., Jazovo), Újkígyóson (Békés m.), Csanádapácán a gyerekek kezdet­leges játékszert, karácsonyi bárányt kaptak. A felnőttek székföldből formálták, báránygyapjút ragasztottak rá, gyu­faszálból, vékony fácskából készült a lába, borsból volt a szeme. Karácsonyeste az ablakba rakták. Tápén (Csongrád m.) a gyerekeknek azt mondták, hogy a Jézuska hajtotta nekik az ablakba. A bárányt ma is a karácsonyfa alá, a lucabúza mellé teszik. 22 Mórahalmon (Csongrád m.) karácsonyfát legtöbben eperfaágból állítottak, amelynek ágait csipkésre vágott szélű zöld krepp-papírral fonták be. Ágaira diót, almát, szí­nes papírba csomagolt kockacukrot akasztottak. 23 Alsó­tanyán a család valamennyi férfitagjának ünneplő kalapját odatették a karácsonyfa alá. Tavasszal a költésre szánt 18 KÁLMÁNY Lajos 1878. 29. 19 SZENDREY Zsigmond ó. n. 284. 20 KOVÁCS János 1901. 310. 21 TÖMÖRKÉNY István 1994. 84—85. 22 KOVÁCS János 1901. 310, 315; BÁLINT Sándor 1980. 228. 23 LELE József, ifj. 1992. 478. 27

Next

/
Oldalképek
Tartalom