H. Bathó Edit – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi – Tárnoki Judit – Vadász István szerk.: Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 15. (2006)

SZERAFINNÉ SZABOLCSI ÁGNES: GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ ÉS HÓMAN BÁLINT KÖNYTÁRPOLITIKÁJA

lettek nyugdíjazhatok. Ezek az előírások a gyűjteményi munka szakszerűségét biztosították. Kialakult a tudomá­nyos tisztviselői kar az intézmények harmonikus együtt­működésén alapulva. Klebesberg Kunó a gyűjtemény­egyetem kötelességévé tette, hogy a kutatók tájékozta­tására készüljön el az összes jelentős magyar könyvtár közös központi katalógusa. Az Országos Közforgalmi és Bibliográfiai Központ felállította a Központi Címjegy­zéket (KC), melyet napjaink könyvtárosai Központi Katalógus (KK) néven ismernek. Az intézmények vezetőinek minden évben egy űrlapon kellett beszámolniuk arról, hogy milyen tudományos munkát végeztek. Összegezve megállapítható, hogy ezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy megmaradjon egy értékes intézményhálózat. Az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem megteremtette a szakszerűséget a könyvtári, levéltári, múzeumi területen, s új tudományos generációt indított útnak, ezzel növelte a tudományos munka megbecsülését." Klebelsberg Kunó a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz­térium kultuszminisztereként művelődéspolitikai nyilatko­zataiban, cikkeiben is számos alkalommal megfogalmazta véleményét a könyvek és a könyvtárak szerepével kapcso­latban. „A jó magyar könyvnek be kell jutni minden igaz magyar házba. Ez nem csak művelődésünknek, hanem nemzeti fennmaradásunknak is lét vagy nemlét kérdése... " — vallotta a Magyar Történelmi Társulat 1921. évi köz­gyűlésének megnyitóján. 12 Szavaival ki is jelölte feladat­ként a magyar könyvtárügy rendezését. Egy 1918-as, Budapest székesfőváros Népjóléti Köz­pontja Népművelési Szakosztályának alakuló ülésén tar­tott elnöki megnyitójában (mely megjelent a Budapesti Szemle 1918. májusi füzetében) kifejtette, hogy a nép­iskola felső tagozatában meg kell alapozni a könyv és az olvasás szeretetét, az iskola utáni önképzés, művelődés iránti meggyőződést. Ki kell fejleszteni a tanulókban a könyvtárak alapításának, használatának és a könyvek vásárlásának igényét, a színházi előadásokon, hangverse­nyeken, ismeretterjesztő előadásokon való részvétellel együtt. Szerinte ezeket az értékeket életszükségletté kell fejleszteni a népiskola előkészítő munkájában. 13 A köny­vet a népkönyvtárak tehetik hozzáférhetővé az olvasók számára. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége által alapított népkönyvtári szervezet az első világháború alatt teljesen felbomlott. Kezelőik egy része katonai szolgálatra vonult be, az állomány gyakran eltűnt vagy megrongálódott. A gyűjtemények jelentős része a trianoni döntés következtében az ország határain kívülre került. Ezekkel a problémákkal kellett a kultuszmi­niszternek szembenéznie, amikor elhatározta a népkönyv­tárak újjászervezését. A népkönyvtárak ügyeinek intézését a Vallás és Közoktatási Minisztérium VIIL/a Ügyosztálya vette át 1922-ben, Mészáros Károly miniszteri tanácsos vezetésével. Klebelsberg Kunó az intézményi háttér meg­teremtéséhez rendelet útján (123 500/1922. VKM. sz.) 11 TŐKÉCZKY László 1985. 99—105. 12 KLEBELSBERG Kunó 1927. 329. 13 KLEBELSBERG Kunó 1927. 337. 14 KLEBELSBERG Kunó 1927. 338. létrehozta az Iskolánkívüli Népművelés Országos Bizott­ságát, mely véleményező, tanácsadó testületként műkö­dött. Törvényhatóságonként ezen kívül Iskolánkívüli Népművelési Bizottságokat szerveztek, melyek munkájukról rendszeresen beszámoltak a miniszternek. Igyekezett a miniszter minden eszközt bevonni a könyvek népszerűsítésébe. Az igények felkeltése érdekében fontos szerepet szánt a megfelelő plakátoknak. Áttekinthető, ízléses plakátokat javasolt elhelyezni a gyárak, műhelyek, raktárak, irodák olyan helyein, ahol a leendő érdeklődők minél nagyobb számban megfordulnak. A szabadoktatási egyesületek, népkönyvtárak címét, a kölcsönzési időt, a színházi elő­adások idejét, a jegyek árát, a múzeumok nyitvatartási ide­jét tartalmazó tájékoztatókat „kis kultúrplakátoknak" ne­vezi beszédében. 14 Véleménye szerint a népkönyvtárat is közelebb kell hozni a néphez, „ki kell vinni a külváro­sokba, a munkásnegyedekbe", mert ha munka után az ember „...közelben talál művelődésre vonzó alkalmat, fáradtan is szívesen betér". „Az élőszóval való tanítás mellett a népművelés legfőbb eszköze a könyv " — folytatta gondolatait 1918-as megnyitóbeszédében.' 5 Klebelsberg Kunó szerint a könyvkiadásnak is segítenie kell a művelődési törekvéseket. Olcsó könyvek megjelen­tetésére hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy támo­gatni kell kifejezetten a nép számára írt ismeretterjesztő művek megjelentetését. Ezeknek a műveknek alkalmaz­kodniuk kell a fővárosi, a kisvárosi, valamint a falu lakói­nak eltérő életmódjához. Stílusát tekintve a „rövid, vilá­gos, szóvirágtól mentes, de azért helyenként meleg és lendületes előadás az, ami a legműveltebb és legegy­szerűbb ember ízlését egyaránt kielégíti" — vallotta 1918-as előadásában. „...A valóban hasznos könyvet leginkább könnyen hozzáférhető népkönyvtárak szervezése útján lehet a tömegek kezébe eljuttatni." Gondolatait továbbfűzve megállapította, hogy: „Népiskoláink a könyv iránti szeretet és házi könyvtár alapításának vágyát a tömegekben majd rendszeresen felkeltik, még nagyobb lesz a népies könyv kelendősége. " „A jó könyv elnyomja az irodalmi gazt" — állapította meg végül ebben az elő­adásában. 17 1929. május 13-án Klebelsberg Kunó nyitotta meg az első magyar könyvnapot, melyet Supka Géza kezdemé­nyezett. Beszédében ekkor is arról szólt, hogy a „...ma­gyar társadalom legszélesebb rétegeihez oda kell vinnünk a könyvet s meg kell győznünk az olvasás hasznos­ságáról... " 18 1926-ban a Nemzeti Újság július 4-én megjelent írá­sában a népiskolai tantermek megépítését szorgalmazva tett újabb említést a népkönyvtárakról. Az „Alföld nagy kulturális nyomorát" az iskolák számának emelésével enyhítheti az ország, ahova „a tanító a tanyára magával viszi a tanyai népkönyvtárat, a vetítőgépet... ", ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a tanyákon művelődési közpon­tok alakuljanak ki. 19 15 KLEBELSBERG Kunó 1927. 338. 16 KLEBELSBERG Kunó 1927. 340. 17 KLEBELSBERG Kunó 1927. 341. 18 KISS Tamás, T.: 1998. 136. 158

Next

/
Oldalképek
Tartalom