H. Bathó Edit – Kertész Róbert – Tolnay Gábor – Vadász István szerk.: Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 12. (2001)

Pölöskei Ferenc: Közjogi kérdések a századfordulón

őmaga kormánya működésének irányát, miképpen lesz úrrá a fel­színen maradó közjogi vitákon, illetve egyezteti-e az agráriusok és merkantilisták ellentéteit? Közismert tulajdonságai az erély, szívós­ság és furfang alkalmasak e kényes feladatok ellátására? Lukács László mindenesetre folytatta az előző kormány gazdasági és pénz­ügyi politikáját. A később kinevezett Darányi Ignác földművelésügyi miniszter személye pedig eleve kedvező jó lehetőségekkel kecsegte­tett az agrárpolitika terén. Jelentős szerepet vállalt a mezőgazdaság termelésének és szerkezetének fejlesztésében. Mindez inkább élet­ismeretéből, gyakorlati tapasztalataiból adódott, hiszen átfogó agrár­koncepcióval sem ő, sem kortársai nem rendelkeztek. Nem vette kellőképpen figyelembe reformelképzelései megvalósíthatóságának realitásait sem. Bánffy miniszterelnökségének első két éve jórészt a honfoglalás ezeréves évfordulójának ünnepélyessége jegyében telt el. A parlamen­ti pártok, a kormánypárt és az ellenzék is elfogadta a treuga dei állapotát, a harc időszakos felfüggesztését, s 1896-ban a nemzeti egység látszatát keltve közösen emlékeztek az elmúlt évezred viszon­tagságaira, a nemzet létét veszélyeztető eseményekre és a fennma­radást biztosító hősies küzdelmekre. A millenniumi színpompás meg­emlékezéseket összekötötték a dualizmus három évtizedének dicsőí­tésével, a polgári fejlődés, a civilizáció és a kultúra eredményeinek bemutatásával. Bánffy Dezső bárót azonban sem felkészültsége, sem politikai ha­bitusa nem tette alkalmassá a felgyülemlett problématömeg megol­dására. Miniszterelnöki kinevezését követően egy ideig még folytatta ugyan a liberális jellegű törvényjavaslatok formába öntését, és szor­galmazta parlamenti elfogadtatásukat. 1897 után azonban már nyo­mait sem találjuk tevékenységében a józan, ésszerű megfontolá­soknak, egyre inkább a nyers, konzervatív jellegű hatalmi erőkhöz fo­lyamodott. Mindez főként a munkás-, paraszt- és nemzetiségi mozgal­makkal, törekvésekkel szemben vált nyilvánvalóvá. Mindenféle mérlegelés, elemzés, meditáció nélkül, az eszközökben nem válogatva vállalkozott az új jellegű, nemzetiségi mozgalmak letörésére. Ebbéli működését azonban utódai nem követték, ezért nem is általánosítható a dualizmus korára. Sőt az 1910-es évek elején az irányadó vezető po­litikusok a magyar szupremácia megőrzése mellett az 1868 évi nemzetiségi törvény liberális vonásainak gyarapítását fontolgatták. Hasonlóképpen nem tudott megbirkózni a gazdasági kiegyezés nyo­mán feltörő ellentétekkel, a parlamenti élet zavaraival sem. Minisz­terelnöksége jelezte a dualizmus elmélyülő válságát és a kormányzat bizonytalanságát, tanácstalanságát, tehetetlenségét is. A konzervati­vizmus térnyerése állandósult, de nem stabilizálta, inkább aláásta a dualista rendszer tartóoszlopait. A Monarchia két kormánya még 1896-ban megállapodott az új gazdasági kiegyezésben. Az osztrák parlament ellenállása és az ottani kormányváltás miatt az egyezség csak 1898 áprilisában jött létre. 20 Ennek értelmében a közös vámterületen belül felemelik az agrár­vámokat, eltörlik a malmok számára biztosított kedvezményeket, az „őrlési" forgalmat, elismerik a teljes paritás elvét az Osztrák-Magyar Bank vezetésében. A kereskedelmi szerződések és a kvóta ügye azon­ban változatlanul megoldásra várt. A két parlamentben dúló viták azonban megakadályozták a korlátozott tartalmú megegyezés elfo­gadását is. Ezért az osztrák és a magyar kormány 1898 augusztusi bécsi megállapodása szerint csak 1903 végéig, a kereskedelmi szer­ződések lejártáig kívánták meghosszabbítani a kiegyezési provizó­riumot. Hozzáfűzték azonban az ún. ischli klauzulát. (A klauzula el­20 ZÖLLNER 1998. 326-327. p. nevezése téves, mert a megállapodásra Bécsben került sor.) Ennek értelmében, ha 1903-ig nem jönne létre az új kiegyezés, a gazdasági közösség mindaddig fennmarad, amíg a „magyar törvényhozás más­képpen nem rendelkezik". A klauzula nagy ellenállást váltott ki. 1898 októberében kezdődött az a nagy obstrukció, amely a Szabadelvű Pártban is feltűnően sok szövetségesre lelt. Az obstrukció erejét csak növelte Bánffy és Tisza István ismétlődő házszabály-szigorítási javas­lata. 1898 őszén a magyar parlamentben az obstrukció közepette nagy viták, kölcsönös vádaskodások, személyeskedő megjegyzések, közbe­kiabálások zajlottak. Gyakoriak voltak a becsületsértésből eredő vívó­párbajok. Az ellenzék visszatért az 1896 őszi képviselőválasztásokon alkalmazott, Bánffy közvetlen irányításával folytatott visszaélésekre. Az obstrukció visszaszorításában, sőt letörésében mellé álló Tisza István is a bírálatok kereszttűzébe került, főként a képviselői állá­sával összeegyeztethetetlen ipari és kereskedelmi érdekeltségei, tisztségei miatt támadták. A kormány viszont felelőtlenségnek, az ország érdekeit sértőnek minősítette az obstrukciót. Az ellenzék ­szerinte - Magyarország létét teszi kockára. Az obstrukció nem volt ismeretlen a dualizmus történetében, de ilyen hőfokra még nem izzította fel az ország belpolitikai életét, hiszen a parlamentarizmus alapjait kezdte ki. Ezzel szemben a korábbi obstrukciók csak egy-egy kérdés körül zajlottak. 1872-ben még Tisza Kálmán és a nemzetségi képviselők álltak az obstrukciók élén. 1889-ben a véderőreform, míg 1892-ben a közigazgatás centralizációs kísérlete ellen indult. A Bánffy kormány felett gyülekező viharfelhők összecsapásából már nagy robajjal kísért állandósuló villámlások keletkeztek. Szilágyi Dezső házelnök, a kor nagy debattere a kormány kérése ellenére nem­csak betartotta a házszabályokat, hanem kíméletlenül ostorozta is a vele szembenállókat. Különösen a tőle merőben ellentétes felfogású Bánffyt támadta, akit a kortársak szerint is darabosnak, görcsösnek tartottak s például Herczeg Ferenc szerint a civilizációnak beletört a bicskája, ha faragni akarta. Nem európai ember, inkább egy „kozák atamán" vagy „mongol kán" benyomását keltette, magát nyíltan sovinisztának nevezte 2 '. S miután Szilágyi a megmaradt tiszakálmáni mamelukhadat nem tudta semlegesíteni, lemondott házelnöki tiszt­ségéről, amelyet sziklaomlásszerű robaj kísért. A kormánynak 1898-ban az I. te.-el még sikerült elhárítania a kiegyezési ex-lexet. „A vám- és bankügynek, valamint ezekkel össze­függő némely kérdések ideiglenes szabályozásáról" címet viselő előterjesztést a minisztertanács elfogadta, azonnal a parlament elé terjesztette s ott nagyobb viták nélkül elfogadást nyert. Miután a vám- és kereskedelmi szövetségre, - írja a törvény - valamint a bankügyre nézve a monarchia két állama között az 1867 évi 12. tc.-ben előírt módon egyezség eddig még nem jött létre, az előző törvény 1898. december 31-ig hatályban marad. A két ország, ­főként Ausztria — belpolitikai életének zavarait azonban nem sikerült időben megszüntetniük, s 1899 januárjában beállott a törvényenkívüli állapot, az ex-lex. Bánffy pedig mindent megtett azért, hogy kitörjön szorult hely­zetéből. A Szabadelvű Párt szűk, vezetőcsoportja segítségével Buda­pest Székesfőváros díszpolgárává választatta magát. Próbálkozott Tisza Kálmán kormányzati módszereivel, a főispánok és más vezető tisztségviselők feltétel nélküli maga mellé állítása érdekében az erős kéz és a lekenyerezés egész tárházát alkalmazta. 1898 november elején a minisztertanács elé terjesztett javaslatában az uralkodó 21 HERCZEG 1985. 324-325. p. 434

Next

/
Oldalképek
Tartalom