Selmeczi László szerk.: Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (1982-83)

Novák László: Adatok a mezővárosi hiedelem- és szokáskultúrához a XVII-XVIII. századból

forintra büntessék az ollyan káromkodót... ha arról sem tanul az káromkodó s másszor is abban tapasztaltatik pálczázzák meg és ötszázat üssenek rajta minden irgalmasság kivét. Ha harmad­szoris, akkor aztán megfogják és viczeispán uram kezéhez vi­gyék, és viczeispán uram egyetértvén az földes uraival ugyan az földes ur székin halállal büntetődjék". A nemesek sem képeztek kivételt: „ha urak avagy nemesek közül valaki ugy káromkodik tehát szabad legyen viczeispán uramnak vármegye kibocsátó le­vele nélkül is, minden törvényes orvosságot félretévén, jószágá­ból huszonöt forintig eleget tenni, másodszor ötven forintig. Harmadszor pedig idéztessék az nemes vármegyére s meghaljon érette".24 A XVII. században sem enyhült a szigor a káromko­dók dolgában. Nagykőrös mezőváros 1747. évi statútumai is megtorlást helyeztek kilátásba. Ha valakit ezért törvény elé állí­tottak, első ízben ötven, második alkalommal száz pálca ütések­re ítélték. Ha harmadszor is káromkodott, Pest vármegye töm­löcébe vitték, ahol életével kellett lakolnia.^ A veszekedéseket, civakodást, paráználkodást is igen szi­gorúan büntették. A török világban, ha paráznaság bűnébe esett az asszony, a törököknek adta át a magisztrátus. 1638-ban Szabó István felesége keveredett gyanúba Erdős Istókkal. Átad­ták a töröknek, de a férj nem tudta bebizonyítani felesége vét­kességét, ezért a három város törvényszéke arra ítélte a férjet, hogy váltsa ki feleségét a török fogságból. Kiszabadulva az asz­szony, ismét viszonyt folytatott Erdős Istókkal. Ezért újra török fogságra ítélték, s onnani szabadulását a szeretőjének tették kö­telezővé^ 1651-ben ismét paráznaság dolgában ült össze Kőrö­sön a három város bírósága: „egy Dávidkáné nevő Ilona aszonynak, Kis Andor nevő legényei való, az ő saját élő eleven nyelvökkel és az ő egymás között való fertelmes cselekedeteket élőnkbe számlálván, annak megrevideálására. Minthogy azért megnevezett böcsületes személyünk előtt ugyanazon két paráz­na lator, azon ő egymással való fertelmes közösködést szabad akaratok szerént nyilván kivallották" - ekklézsiakövetésre Ítél­ték őket. 27 Dávidkáné esete megihlette évszázadok múltán GÁRDONYI Gézát, s regényt szentelt neki.28 A XVIII. században is keményen megtorolták az erköl­csösség megvétőit. Az egymást szidókat, rágalmazókat „nyelv­váltság"-ra büntették, azaz 20 forint bírságra, amit ha nem tud­tak megfizetni, férfira ötven pálcát, asszonyra ötven korbácsot ütöttek. 29 A paráználkodókra is súlyos botütéseket mértek, s kilátásba helyezték, ha nem hagyják abba a „bűnös" viszonyt, halállal bűnhődnek a vármegyén. 30 Tehát az egyházi és vármegyei rendeletek a szolid istenfélő magatartásforma kialakulását célozta elérni. A XVII-XVIII. század folyamán hozott különböző rendeletek is ezt kívánták elősegíteni, mérsékelve a léha mulatozást 31 , a felesleges időtöl­tést, cifrálkodást. 1756. augusztus 28-án hirdették ki azt a vár­megyei körrendeletet Nagykőrösön, amely a „rideg lányok" vi­selkedését rendszabályozta: ,,A' Rideg Leányokis azomban a' kik eddig könnyű életre szoktatták magokat Nyárban zöld munkára és aratásra járván, télen pediglen nagy kényessen a' meleg kemencze mellett fondogálván és más egyebet semmit sem dolgozván, ünnep napokon pediglen a' korcsmákon tán­czolván és szajháskodván ennek utánna 3 ftot fognak a' Kösség közé fizetni, azon kivül pediglen, mind a' Földes Uraknak mind pediglen a' Kösségnek munka tételeire fognak hajtogattatni, leg inkább azon okbúl, hogy azon hasztalan élettül el szoktattassa­nak, mivel ha azok nem volnának, tehát a' Gazda Asszonyok szolgálókat akár melly helységekbenis könnyebben találhatnának más felöl pediglen, a' tunya rost Gazda Asszonyoknak nem volna módgyuk az Uraiknak véres verejtékjeket azokra a' fonyást vesz­tegetni, hanem az henyélést Leányaikkal együtt félre tévén afo­nyáshoz magok látnának, de az illyetén hivalkodó személyekre támaszkodván az férjüknek vesztegetik reájuk holmi eleségeiket 's azon kivül még kész pénz béli fizetéseikis laposittyák Uraik­nak Erszényeiket 's azalis az után portio fizetésre elégtelenebbé tétetnek.. ."32 Ugyancsak a léha, feleslegesnek ítélt tevékeny­ség miatt tiltotta ki Nagykőrös mezővárosi tanácsa „Francziska Schmirlité" nevű Temesvárról származó özvegy asszonyt a vá­rosból, mivel „Gombai Urnái is varrott... Mivel tsak tekereg 's dolgozni, vagy szolgálni nem akar".33 A léháskodás megféke­zésére szigorúan tilalmazták a fonóházak tartását, mert „Kö­zönségessen tudva van az, hogy a' fonó házak 's más divornyá­zó helyek mily sok rosznak fészki".34 A viselet rendszabályozásával is a mértékletességet kíván­ták beplántálni a lakosság körében. A református egyház 1652. évi kecskeméti gyűlésén a viseletre, a ruházatra is súlyt helyez­tek. Nemcsak a prédikátoroknak tiltották meg szigorúan a gombos menték csináltatását, melly csak világi embereket illet­hetett meg, hanem a nők lábbeli viseletére is gondot fordítot­tak : „Az Asszonyi állatokat is, mind a' Praedicatornékat, mind a' keresztyén halgatocnac feleségeiket, leányaikat eltiltyuc, hogy csizmát ezután ne visellyenec. A' Nesző Legények is mátká­juknac ne csináltassanak az Isten akarattya ellen". Az indoklást a biblia alapján hozták: Mózes próféta könyvére hivatkoztak, mely szerint az „Asszonyi állat ne visellye az férfiú fegyverét, se a' férfiú ne öltözzéc Asszony ember ruhájában; igy az Asszony­állat a' férfiú ruhájában, mert a' te Uradnac Istenednec előtte utálatos valaki ászt miveli. Ha pedig valaki megveti az Isten pa­rancsolattyát, az Isten azt megutállya és az Eccla előtt olyan le­gyen mint a' Fukar és Pogány. Math. XVIII.".35 A vármegye is különös gondot fordított a nép egyszerűbb öltözködésére. Az 1774. október 15-i kurrensben írták le: „Vá­rasok és Faluk Elöl Járói rest vigyázatlanságák, sött puhaságá­nakis kelletik tulajdonítani az ifjúságnak el fajult viseletét 's öl­tözetét, midőn az Ifjúság olly rövid Ingeket hordoz, hogy annak allya Köldökét sem fedi bé, ezen félig mezítelenségét be nem bori­tó Ingben felyül pedig, hasonló rövid olly öltözetet hordoz, mellyet maga nyelvén nevezni nem tud; noha a' Birák 's Esküttekis dol­mány helyett már ezen nevezetlen öltözetet kezdik viselne. Ezért előírták és parancsolták a helységek elöljáróinak, hogy a „hely­ségekben lakos akár házas akár nőtelen Legényen rövid olly In­get, mely Lábra valójáig, vagy is gatya kötésig mezítelenségét be nem fedezi tapasztaltatnak, azonnal 12 pálcza ütéssel deresben büntessék, Ingét pedig ugyan ottan széllyel szaggattassák".36 Kecskemét és Nagykőrös mezővárosok különösen tiltották a „cifrálkodást", a hímzett subák, szűrök viseletét. Elsősorban is a „ridegek", pásztorok felesleges költekezését kívánták visz­szaszorítani, hogy a drága ruhadarabok készíttetésével ne legye­nek a lopás kísértésének kitéve. 37 A helybeli céheknek megtil­tották az ilyen termékek előállítását, sőt kéréssel fordultak a szomszédos Cegléd mezőváros tanácsához is, ez ügyben. Cegléd tanácsa feljegyezte 1839. április 24-én: ,,A' NKörösi és Ketske­méthi Szürszabó Czéhek, egyesületjei Írásbeli folyamodásukban azt kérik, hogy miután a' Ketskeméthi N s Tanáts... határoza­tából ki tűnne a' Czifra szűrök készítésének el tiltása - Kérik az ollyanoknak árulását a' Czeglédi Vásárra jövő Gyöngyösi szür­szabóknakis megtiltani". Erre az a válasz született, hogy a „Ketskeméthi Tanács végzése csupán a' Czéh határozásának, mely magakebelebeli mesterekre terjedhet ki meg állapítása lé­vén vidékiekre kötelező erővel nem birhat, 's minthogy a' vise­letbe senkit szabályozni nem lehetne sem az áru czikkel némü­némü készítésére: ennél fogva a' folyamodók kérése megtagad­tatik". 38 Pedig, Cegléd magisztrátusa is ellene volt a felesleges cifrál­kodásnak, időtöltésnek. Erről győződhetünk meg az 1820. már­cius 24-én hozott határozatából is: „Számtalan panaszok adván elöl magukat az eránt, hogy a' Szöllő Hegyről a' leg szebb gyü­mölts termő fákat és oltványokat ki vagdalván el lopják. Mint­hogy pedig a' gyakori tapasztalásokból tudatik az, hogy az ily­lyen tetemes károknak végben vitelére 's tételére, egyedül a'jurga Járom bélfák és czifra Tézsla fejeknek a' Jármokra leendő alkal­maztatása annyival is inkább el tiltasson mivel ugy is azoknak fa­ragásával a' Béres tsak az időt vesztegeti, a' mikor hasznosabb dolgot tehetne, de külömben is az ollyan szükségtelen nagyságú és 208

Next

/
Oldalképek
Tartalom