Benedek Gyula: Túrkeve város oklevelei és iratai 1261-1703 (Documentatio Historica 8., 2004)

23. Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon(1476. június 14.)

23. Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására a póhalmi és a simái oldalon 1476. június 14. „[-] 1 Báthori István - a felséges fejedelem, Mátyás úr, Isten kegyelméből Magyar­ország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. [királyának] országbírája - tiszte­lettel készséges barátságot a tisztelendő barátainak a budai egyház káptalanjában; Előadta nekünk János istenfélő atya, a Buda felett alapított mártír Szent Lőrinc kolostorban, a Szent Pál első remete renden élők helynöke [vicarius] és az azon helység konventje személyében, hogy azoknak a Békés vármegyében lévő Bála birto­ka a Nadányi Mihály Póhalma, valamint a simái nemesek Sima birtokai oldalán 2 [possessio eorum Bála vocata in Comitatu de Bekes existens a parte possessionum pohalma Michaelis de Nadan, et syma Nobilium de eurundem] törvényes határ­járásban és határjelek emelésében nagyobbára hiányt szenved; Ezért kérjük a jelenlegi levéllel a barátságotokat, miszerint küldjétek ki az embe­reteket bizonyságként, akinek a jelenlétében [?] [de Keuky] Mátyás, vagy Márton, vagy Tamás, vagy György, akár Nagy [Magnus] Osvát, vagy Lőrinc, akár Ölyvedi [de Elywed] János, akár a másik János, Endrédi [de Endréd] Fodor Ambrus, vagy Egei [de Ege] István, János, György, vagy Ambrus, mások távollétében [mint] királyi ember, a mondott birtok helyszínére kimenve - annak a valamennyi törvényesen összehívott szomszédja határosa jelenlétében járja meg ugyan Csudabala birtokot a Póhalom és Sima nevezetű birtokok felől, a régi és igaz-határai szerint - a szükséges helyeken - a régi [határjelek] mellett új határjeleket emelve és a megjártat a mondott birtokok jogaitól határjelekkel elválasztva és elkülönözve hagyja és engedje át az ugyanazon panaszos [remetetestvéreknek], a megillető örökjogon való örökös birtoklásra, ha nem lesz ellentmondás; ha pedig lesznek ellentmondók, idézze azokat a jelzett panaszos [remete­testvérek] ellen a király jelenléte elé, alkalmas időpontra, azok ellentmondása okának a kifejtése céljából; 1 Kimaradt majdnem két oklevélsorban a budai káptalan 1476. július 27-én kelt, a határjárás végrehajtásáról szóló jelentés bevezető része. 2 Tehát gyakorlatilag Csudabalának a déli határa nem volt megjárva, mert mind Sima, mind Póhalom - délről határolta Csudabalát, mégpedig úgy, hogy Sima keleti oldalára esett Póhalom. 77

Next

/
Oldalképek
Tartalom