Benedek Gyula: Dévaványai oklevelek 1332-1523 (Documentatio Historica 2., 2000)

18. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon (1476. június 14.)

18. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására a pohalmi és a simái oldalon 1476. június 14. Báthory István - a fenséges fejedelem úr Mátyás, Isten kegyelméből Ma­gyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, stb. országbírája - tisztelettel készséges barátságot a tisztelendő barátainak a budai egyház káptalanjában; Előadta nekünk János istenfélő atya a Buda felett alapított Szent Lőrinc mártír kolostorban, a Szent Pál elsőremete renden élők helynöke [vicarius] és az azon helység konventje személyében, hogy azoknak a Békés vármegyében lévő Bála fa­lubirtoka a Nadányi Mihály Póhalma, valamint a Simái nemesek Sima falubirtokai oldalán [possessio eorum Bála vocata in Comitatu de Bekes existens a parte possessionum pohalma Michaelis de Nadan, et Syma Nobilium de eorundem] törvényes határjárásban és határjelek emelésében nagyobbára hiányt szenved; 2 Ezért kérjük a jelenlegi levéllel a barátságtokat, miszerint küldjétek ki a [káptalani] embereteket közhitelű bizonyságként, akinek a jelenlétében [?] [de Keuky] Mátyás, vagy Márton, vagy Tamás, vagy György, akár Nagy [Magnus] Osvát, vagy Lőrinc, akár Ölyvedi [de Elywed] János, akár a másik János, Endrődi [de Endréd] Fodor Ambrus, vagy Egei [de Ege] István, János, György, vagy Amb­rus, mások jelenlétében [mint] királyi ember, a mondott falubirtok helyszínére érkezve - annak a törvényesen összehívott és megjelent valamennyi szomszéd­jával és határosával járja meg ugyan Csudabala falubirtokot a Póhalma és Sima nevezetű falubirtokok oldalán, a régi és az igaz határain belül - a szükséges helye­ken - a régi [határjelek] mellett új határjeleket emelve és a megjártat a mondott fa­lubirtokokjogaitól határjelekkel elválasztva és elkülönözve hagyja meg és engedje át az ugyanazon panaszos [remetetestvéreknek] a megillető örökjogon való örökös birtoklásra, ha nem lesz ellentmondás; 1 Kimaradt 1 V* sor, a budai káptalan 1476. július 27-én kelt, a határjárás végrehajtásáról szóló jelentése bevezető része, melyet máshol közlünk. Lásd: 19. sz. oklevelet! 2 Tehát gyakorlatilag Csudabalának a déli határa nem volt megjárva, mert mind Sima, mind Póhalom délről határolta Csudabalát, mégpedig úgy, hogy Sima keleti oldalára esett Póhalom. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom