Petercsák Tivadar – Veres Gábor szerk.: Agria 44. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2008)

G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire

gyar király szívesen gyakorolta felségjogát, és adományozott nemességet a császá­ri ház híveinek. Ez történt a Blaskovich család esetében is. A két testvér hiába állt két ellentétes politikai oldalon, a rokoni kapocs és ösz­szetartás megmaradt. Ezt bizonyítja az, hogy Sámuel 1736-os végrendeletében gon­doskodik fivére, István két árvájáról, Kata és József nevű gyermekeiről. Majd Sámu­el felesége, Grassalkovich Judit asszony 1748. évi testamentumában sem mulasztott az árva Józsefnek nevezett fiúra és annak családjára pénz és ingóságot hagyni. 8 Az 1712-ben megszerzett nemesi levél után 1848^4-9-ig egy szűk másfél évszá­zadon át birtokszerző, birtokgyarapító, nemesi vármegyei közhivatalokat viselő, ka­tonáskodó és jól házasodó generációk váltják egymást. Birtokaik Hont, Nógrád, Borsod, Heves és Pest vármegyében voltak s ezekben a megyékben viseltek tisztsé­geket is: aljegyző, szolgabíró, főszolgabíró, alispán és táblabíró rangban. 9 A birtok­részek gyarapodása a XIX. század közepéig jellemző házasságok révén. Vásárlás út­ján a Kubinyiaktól, Almássyaktól, Podmaniczkyaktól kerül Blaskovich kézre föld. 10 A családtagok között a XVIII. század kezdetétől fogva három olyan jelentős személyiséget találunk, akiknek a katonai életben betöltött szerepe figyelemre méltó: Blaskovich István kuruc kapitány, Blaskovich Pál Mária Terézia seregének tábornoka, majd Blaskovich Pál 1848-as honvéd, nemzetőr kapitány. 8 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Levéltára, Szolnok (SzMLT) Blaskovich család iratai, Blaskovich Sámuel testamentuma 1736. F:2I. N:13, Grassalkovich Judit inventáriuma 1748. F:2. N:137. 9 PML IV.93/2 Series Magistratualium Alphabetica 1638-1902. Nomina Dominorum Magistratua­lium, Nomina Dominorum Assesorum, Szolgabíró: Blaskovich Sámuel, Esztergom vm. 1705, Hont vm. 1709. Blaskovich József, Hont vm. 1739. Blaskovich Bertalan, Pest vm, kecskeméti járás 1816-1827. Blaskovich Gyula, Pest vm, pesti járás, 1829-1835. Blaskovich Gyula, Heves vm, tarnai járás 1837-1845. Aljegyző: Blaskovich József, Pest vm, 1725-1730. Alispán: Blaskovich József, Hont vm, 1742-1759. Blaskovich Gyula, Heves vm, 1845-1848. Főispán: Blaskovich Gyula. Heves vm. 1849. május-július Táblabíró: Blaskovich József, Hont 1810 vm, Nógrád vm. 1810, Pest vm. 1813. Blaskovich Gyula Pest vm, 1836. Országgyűlési képviselő: Blaskovich Pál, Hont vm, 1861. Blaskovich Sándor, Bihar vm. 1896. 1 0 G. MÓRÓ Csilla 2003. 13-14. 207

Next

/
Oldalképek
Tartalom