Agria 41. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005)

Csiffáry Gergely: Mekcsey István egri várkapitány életrajzához

Pozsega vármegyéből származó, horvát-szlavón gyökerű Szapolyaiak familiárisa­ként kerültek Szepes vármegyébe. Szapolyai István nádor titkára lett az a Mekcsey György, aki utóbb, 1505-től II. Ulászló király közelébe került. Mekcsey István test­véreinek a sorsát végig kísérve látható, hogy egy kis-középbirtokos család, a Szapolyaiak familiárisaként Mekcsey György segítségével hova jutott. Valójában a család emelkedését Mekcsey György királyi titkárként szerzett - mai kifejezés­sel élve -, ún. kapcsolati tőkéje útján jutott előbbre. A Mohács után életben maradt Mekcsey testvérek közül István gazdálkodó és katona, László jogász, Ferenc pedig pap lett. Sorsuk akár egy XVIII-XIX. századi birtokos nemesi család emelkedési modellje lehetne, csakhogy ők 1526 után, előbb a ketté, majd három részre szakadt országban keresték a boldogulást és a rangemelkedés lehetőségét. Mekcsey István katonai szolgálatára a legkorábbi adatot 1546 márciusából ismer­jük, aki ekkor Győr várának magyar lovastisztjei közt 98 huszár kapitányaként szol­gált. 53 Később Mekcsey István, amikor 1547-ben mint közszereplő újból feltűnik, már komoly pozíciót foglalt el, aki egyszemélyben Huszt várának várnagya és Máramaros vármegye ispánja. Huszt várát és uradalmát az 1514. és 1518. évi ország­gyűlések a királyi udvar ellátására rendelték Munkáccsal együtt, s a máramarosi sóbá­nyák miatt is fontos volt ez a vár. Hozzátartozott 6 község (Bustyaháza, Dulfalva, Iza, Rónaszék, Száldobos, Talabor) 24 504 kat. holddal, és a korona városok (Hosszúme­ző, Huszt, Máramarossziget, Técső, Visk) 88 238 kat. hold kiterjedéssel. A vármegye 1 639 139 kat. holdjából és hozzátartozó 147 községéből e várbirtok 11 községet fog­lalt el 114 742 kat. holddal, vagyis a várbirtok a megye területének közel 10%-ára ter­jedt ki. 54 Huszt vára Mohács után végvár lett, s a Lengyelország felé vezető szorosok és a Felső-Tisza vidékének a védelme szempontjából volt fontos erősség. Mekcsey István huszti várnagyságára az első adatot 1547. augusztus 26-ról ismerjük. E napon I. Ferdinánd király megparancsolja a huszti várnagyoknak, Brodarics Mátyásnak és Mekcsey Istvánnak, hogy a huszti oltárigazgatóknak a régi királyoktól megajánlott sót adják ki. 55 Huszti várnagyságát igazolja a test­vérének, Lászlónak egy fennmaradt levele, amit 1547. november 27-én írt neki. A levél címzése a következő: Egregio Domino Stefano ex Mekche Castellano Arcis Huzt et Comiti Maramarosiensi etc. domino etfratri meo observandissimo atque charissimo. 56 "PÁLFFYGéza 1999.61. 54 DEMKÓ Kálmán 1914. 637. 55 KARÁCSONYI János-KOLLÁNYI Ferenc 1909. 546. 56 Fordítása: Nemes Mekche István úrnak, a huszti vár kapitányának és Máramarosi ispánnak, és a stb. (sic!) igen tisztelt és szeretett bátyám uramnak. - SAFFARIK Gyula 1984. 11. - A levél ere­detije a MOL-ban a herceg Batthyány család anyagában, P 1314 №. 30878. 69. doboz jelzet alatt. E helyen köszönöm Nyulásziné dr. Straub Éva főosztályvezető, főlevéltáros (Budapest, MOL) se­gítségét, hogy a fenti levél másolatát a rendelkezésemre bocsátotta. 108

Next

/
Oldalképek
Tartalom