Agria 41. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005)

Misóczki Lajos: A vallási türelem az észak-magyarországi vármegyék példái alapján II. Rákóczi Ferenc intézkedéseiben

égették. 159 Az éppen éledő szolnoki református egyház a következő évben vég­képp hajlék nélkül maradt, mert az ideiglenesen megerősített várat 1707. janu­ár 22-én Rabutin felrobbantotta. Az egyházi élet kibontakozása vagy erősödése akarva-akaratlan a hatáskör túllépését is hozhatta. Rákóczi ilyen esetben is tapintatosan, körültekintően járt el: Szerencsen, az 1705. október 14-én kelt levelével a mádi református esperest felszólította, hogy az (erdő)horváti praedikátort, mert az ottani plébánost és asszo­nyokat megverette, „tétesse, és tartsa árestomban". 16 ° A szaniszlói táborából, 1705. december 11-én arra utasította Pósaházi János bodrogkeresztúri református prédikátort, hogy az előző évben kiutalt szőlőt bocsássa vissza korábbi tulajdono­sához. 161 Rendelkezésére a losonci reformátusok egyházi célra telket juttattak a helybeli evangélikusoknak. 162 Nézzünk néhány esetet a vallásügyi vagy kiküldött bizottságoknak, azok biz­tosainak eljárásáról. Egyik ilyen az 1706-ból a személyes végrendelettel terhelt battyáni evangélikus templom és a szögi templom reformátusoknak történő átadá­si ügye, valamint a református egyháznak mindkettőre vonatkozó, „Szétsénnél confederált státusink közakarat]okból lőtt végzések szerinti" határozat átadása volt, amelyet Rákóczi levelével erősítettek meg. 163 Egri, 1706. február 23-i tartózkodásakor a vezérlő fejedelem a következő kér­vényekre vonatkozóan döntött: a GömÖr vármegyei Henckó nevű evangélikus le­ányegyházat Andrásy István és Mátyás ne szakítsa el a nagyveszverési anyaegy­háztól; az alsómecenzéfi evangélikus templom parókia és iskola építése ne függ­jön a katolikus egyházi létesítmények meglététől; a kassai Orsolya apácáknak az „elvett templomjuk helett más lehessen" . m Ugyanazon napi döntések között megjelent az orosz (= görögkeleti vagy or­todox) egyháziak pozitívan elbírált ügye is, amelyben szintén tükröződik Rákóczi toleráns valláspolitikája: oltalomlevelet íratott a tovább is panaszkodó csereháti orosz papoknak. Indoka az volt, mivel a „vallásokon való szegénység... prae­pediáltatik (akadályoztatik) a helvéticus praedicatorok által rendeken való isteni szolgálattul"; az irotaiakat szintén oltalomlevéllel védte meg, mert „noha csak 4 159 BERCSÉNYI Miklós, székesi gróf 1868.142.1706. aug. 26. KÁROLYI Sándor, gróf 1865.168-172. 160 OSZK Kézirattár, Fol. Hung. 978. II. Rákóczi Ferenc, Prothocolla Francisci II. Rákóczy 1703-1706. 442/a. Fogalmazvány 161 Uo., 122/a-b. 162 REISZIG Ede 1911. 521. 163 MOL G. 16. A Rákóczi-szabadságharc levéltára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. Köz­igazgatási iratok, 32. d. I. 2. b. 282-283. Battyán, 1706. jan. 29., Gundelfinger János, Szathmári János és Brezinay János jelentése. Uo., 280-281, Királyhelmec, 1706. jan. 29., Uo., 278. Tokaj, 1706. jan. L.: BÁNKÚTI Imre 2003/1. 121-123. 164 MOLG. 16. A Rákóczi-szabadságharc levéltára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. 116-119. 157

Next

/
Oldalképek
Tartalom