Agria 41. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005)

B. Gál Edit: Az Almásyak birtoklása Heves és Külső-Szolnok vármegyében a XVII–XVIII. században

vete jelent meg. 1742-ben gróf Pállfy János nádor nádori főkapitánynak nevezte ki a Jászkun Kerületek élére, amely hivatalába azonban a Jászkun Kerületek el­adása miatt (1702-1745) csak a redemptio alkalmával 1745. július 12-én került. 18 A jászkunok tisztelettel emlékeznek rá, hiszen vagyonával is jótállt a visszaváltás­hoz kölcsönzött összegért. Az ő nevéhez fűződik Félegyháza és vidékének bete­lepítése, valamint a jászkun redemptio megvalósítása. 1749-ben például Jászmihályteleknek kölcsönzött pénzt: „ Cartabianca Ezer Rhénesi forintokról, melyet Tttes Palatinalis Főkapitány Urunktol Almásy János Uramtol és Feleségé­től Tis. N. Borsi Anna Asszonytol erga legale Interesse fel vettünk pro Redemptione ugy, hogy az egész Heliségben egyik az másikunkért obiigaljuk magunkot". 19 E hivatalában tett eredményeinek elismeréseként Mária Terézia 1751-ben titkos tanácsosi ranggal jutalmazta, s 1754-ben kinevezte a hétszemé­lyes tábla ülnökének. A főkapitányi székben fia, Pál követte. Almásy II. János a családi birtokot is tovább gyarapította. Ehhez nagymérték­ben hozzájárult felesége, Borsy Anna hozománya. A feleség ugyanis Borsy Mi­hály és Semsey Sára leánya. Borsy Anna apja előkelő állású, vagyonos és tudo­mányosan képzett, roppant tevékenységű ember volt. Előbb Borsod vármegyében a szolgabírói, majd jegyzői tisztet töltötte be. 1733-ban már a vármegye első alis­pánja. Nagy vagyonra azonban csak akkor tett szert, amikor feleségül vette Semsey Lászlónak és Tibold Zsófiának másodunokáját Semsey Sárát, s így nem csak a Semseyek sárosmegyei nemesi, hanem a feleségére anyai ágon szállott Borsod megyei Tibold-féle jószágokat is örökölte. Úgy tűnik az udvarnál is tudott pártfogást találni, s 1730-ban keresztül vitte, hogy a Tibold jószágokra nézve úgy személyére, mint leányaira, Annára és Katalinra kiterjedő új donatiot nyerjen. így övé lett a tibold-daróczi uradalom, amely a következő helységekből állott: Pazsag, Tély, Parajd, Alkács vagy Darócz, Vatta, Felkács, Oszlár, Paraszt-Bik vagy Boldogasszony-Bik, Kondo, Dorogma, Sikátor, Sály, Tard, Geszt, Nagy Mihály, Muhi, Nádasd, Fehéregyháza, Cserép-Váralj a, Leányfalva, Mézalja, Szilvás, Bá­ba és a miskolci részbirtokokból valamint pusztákból. 1741. március 1-én leányai, Anna, Almásy Jánosné és Katalin, előbb Melczer Györgyné, utóbb Fáy Lászlóné, már osztozkodnak a reájuk maradt birtokon. Az így örökölt hatalmas vagyon to­vább növelte a család mind gazdasági, mind társadalmi befolyását. Almásy II. Já­nos szinte egész élete a birtokokért folytatott pereskedésből, bizonyításból állt. Mindezek ellenére arra törekedett, hogy javai mindjobban gyarapodjanak. 1744. január 1-én 117 ezer rajnai forintért tizenöt éves zálogjogot szerez az egri kápta­lannal és Fáy Lászlóval együtt a diósgyőri koronauradalomra. 20 18 KONCSEK Aranka, SUGÁRNÉ 2003. 9. 19 Jász Múzeum gyűjteményéből 20 MOL UC 145: 117 - 1744. június 23. 224

Next

/
Oldalképek
Tartalom