Agria 41. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005)

Misóczki Lajos: A vallási türelem az észak-magyarországi vármegyék példái alapján II. Rákóczi Ferenc intézkedéseiben

kálvinista gazda lakik a (református jobbágyok) kőztek, mégis fölsűvadászi praed­icator szolgál nékiek, pedig ők orosz valláson többen lévén, (mégis) mind a harangozástul, temetésiül, mind köröszteléstül tiltatnak"; a szádvári tiszttartót fel­szólította, hogy utaljon ki 100 tallért Gyeöri Mátyás szílasi exuláns (menekült) parochusnak. 165 1706. december 22-én, Rozsnyón kelt döntésével kötelezte Andrássy György földesurat, hogy a körtvélyesi prédikátornak, Borsodi Istvánnak az éves jövedel­mét folyósítsa. 166 Az egyházak szüntelen alamizsna kérésére Rákóczi mindig folyósított pénzt vagy terményt. 1706. december 16-án, rozsnyói tartózkodásakor 40 köböl búzát utalt ki Keczer Sándor commissarius által a folyamodó szendrői ferenceseknek. 167 A nyitrai ferencesek romjaiból felépülő kolostorához 1000 forinttal járult saját pénztárából. Példáját követte gr. Bercsényi Miklós és gr. Csáky István is (Bercsé­nyi sógora), akik bőkezű adománnyal járultak a rendház újjáépítéséhez. 168 1707 januárjában Debreczeni K. János és Érsek-Ulyvári Sigmond a következőkkel in­dokolta a vezérlő fejedelemhez benyújtott folyamodványát: „A mostan fenforgó kegyetlen ellenségtül (=császári katonaságtól)... háromszor bujdosásra és szám­kivetésre üzettetvén és mindenektül megfosztván, semmissé lettünk, és mindennek szükségében lévén csaknem éhelhalásra jutottunk... Bízván Nagyságod kegyelmes fejedelmi irgalmasságához és szokot kegyelmességéhez,... Kérjük,... szíve essék meg rajtunk, és légyen segítséggel... " 169 Rákóczi január 28-án úgy rendelkezett, hogy a két prédikátornak „adattassékprovisiójok" (ellátásuk). 170 Ugyanazon a na­pon, szintén Rozsnyón, a tállyai Kolman Jakab zsidó taxásjobbágyának adott pas­sust (útlevelet), hogy „Magyar Országban szabadon járhasson, és kereskedhes­sen"., 171 Február l-jén Rákóczi a tapolcai apátplébános, Petiik András következő folyamodványát hallgatta meg: „... Én is tőbivel edgyut azon szerencsétlen sors­ban lévén, egyebem nem maradót Miskolc városában életemnél, mivel hogy a házom mindenestül... porrá éget... Mindazáltal... enyi kárvallásomra nézve, most 2 lovas zoldost (zsoldost) (a) vármegye parancsolatjábül kel(lene) interteneálnom (ellátnom, kiállítanom)... Méltóztassék azon 2 zoldos éránt nemes Borsod vár­165 Uo., A csereháti „orosz vallású papokra" 1. még: Uo., G. 31. 106. d. V. 5. b. Vallásügyi iratok, 1707. 127. 166 Uo., G. 19. A Rákóczi-szabadságharc levéltára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. Fejedelmi Kancellária II. 2. f. 167 Uo. 168 SZABÓ György Piusz 1921. 309. 169 MOL G. 19. A Rákóczi-szabadságharc levéltára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. Fejedelmi Kancellária II. 2. f. 170 Uo. 171 Uo., L. még: ERÉNYI Tibor 1996. 22.: „Arra van adatunk, hogy II. Rákóczi Ferenc hadseregében »kisegítöként« szolgáltak zsidók." 158

Next

/
Oldalképek
Tartalom