Agria 39. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2003)

Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név”

golyótól három sebet kapott a nemesi származású aludvarbíró. A javaslatban az áll, hogy a király őfelsége háláját várja, s jónak látszik, hogy kapjon 16 frt értékű sót. 814 1554-ben is még Egerben élt, s a háza után cenzust nem kellett fizetnie. 815 Arra vonatkozóan, hogy Paksy Barnabás rokona volt-e Paksy Jakabnak és rokonának, Paksy Jóbnak, hallgatnak a források. 244. Paksy Jakab lovas hadnagy Egy a vár nem regulális erejéhez tartozó lovascsapat vezetőjeként az 1552-es egri ost­rom idején Paksy Jakab fogságba esett. Paksyt két társával, köztük rokonával Paksy Jobbal Konstantinápolyba vitték, mert ő értékes fogolynak számított, miután Paksy Jakab testvé­re, Paksy János volt ez időben Komárom várának a parancsnoka. 816 Ez a szerencsétlen ösz­szecsapás, még 1552. szeptember 11-е előtt történhetett, mert e napon a többi ostromló had is a vár alá érkezett. Végső soron nincs arra bizonyítékunk, hogy Paksy Jakab kiszabadult volna a török fogságból, mivel 1552 után a nevét nem említik a források. A Paksy testvé­rek érdemeit honorálta később az uralkodó. Paksy Jakab testvére III. János már 1526-ban Solt megye főispánja, 1549-ben pápai kapitány, 1559-ben veszprémi kapitány, 1552-1562 között komáromi főispán és komáromi kapitány. Végül érdemei jutalmául Paksy János 1560. április 10-én az uralkodótól megkapta a bárói címet. 817 245. Paksy Jób huszár tiszt 1549-ben a Szabolcs megyei Angyalháza, Csege, Geszteréd, Halászi és Nádudvar fal­vakban 38 portája, két puszta jobbágytelke, s négy újonnan létesült jobbágytelke volt. 818 1552-ben a Bihar megyei Sámson és Tamási falvak birtokosaként írták össze, ahol 20 por­tával rendelkezett. 819 Paksy Jakabhoz hasonlóan esett török fogságba. 820 Ez a szerencsétlen összecsapás, még 1552. szeptember 11-e előtt történhetett, mert e napon a többi ostromló had is a vár alá érkezett. A Konstantinápolyba hurcolt Paksy Jóbot, Zay Ferenc és Vereancsics Antal portai követek hathatós segítségével, 821 s Báthory András erdélyi vajda közbenjárásával sikerült kiszabadítani. 822 A Paksy család tagjai közül Balázs a győri püspök elesett testvére János, ennek fia János, és Paksy Jób 1561. július 9-én I. Fer­dinándtól a Csongrád vármegyei Halas falut, az ottani száraz révet kérték és elnyerték ado­mányba. Viszont helyette a kincstári javakat képező Kiskunhalas városát foglalták el, s mint hatalmas család ebben magukat megvédelmezve a földesúri jogaikat 1691-ig gyako­814 TT. 1888. 394.; SUGÁR István 1993. 212. 815 SZEDERKÉNYI Nándor 1890. 176. 816 Krónika 1984. 546. Az esetet mások is leírták: SZEDERKÉNYI Nándor 1890. 147.; SZÁNTÓ Imre 1985. 237.; BOROVSZKY Samu 1909. a. 503. 817 Nemesi Évkönyv 1924. 215.; NAGY Iván 1862. IX. 18. 818 MAKSAY Ferenc 1990. II. 710. 819 MAKSAY Ferenc 1990. 1. 247. 820 Krónika 1984. 546. Az esetet mások is leírták: SZEDERKÉNYI Nándor 1890. 147.; SZÁNTÓ Imre 1985. 237.; BOROVSZKY Samu 1909. a. 503. 821 GOROVÉ László 1826. a. 53. 822 SZÁNTÓ Imre 1971. 254. 321

Next

/
Oldalképek
Tartalom