Agria 34. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1998)

Kalicz Nándor: A kora bronzkori Makó kultúra két települése Heves megyében

KOÓS, Judit 1998. Grabungen auf neueren Fundstellen der Makó-Kultur in Nordostungarn. The Early and Middle Bronze Age in Carpathian Basin. Bibliotheca Musei Apulensis VIII, 7-30. KULCSÁR Gabriella 1997. Adatok a Dél-Alföld kora bronzkori történetéhez (Hódmezővásárhely-Barci-rét kora bronzkori települése I.) In: Látták Trója kapuit. (Szerk. Havassy P.) Gyulai Katalógusok 3. Gyula, 13-56. SCHREIBER Rózsa 1972. A korabronzkor problémái Budapesten - Die Probleme der Frühbronzezeit in Budapest. ArchÉrt99. 151-196. G. SZÉNÁSZKY Júlia 1987-88. Korai bronzkori leletek Békés megyéből - Frühbronzezeitliche Funde aus dem Komitat Békés. ArchÉrt 112-113. 141-155. VLADÁR, Józef 1962. Nagyrévske sídlisko v Cake - Nagyréver Siedlung in Caka. SlovArch 10. 319-340. 1964. К niektorym otázkam zaéiatkov doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku - Zu eini­gen Fragen über die Anfäge der Bronzezeit in der Südwestslowakei. SlovArch 12. 357-390. 1966. Zur Problematik der Kosihy-Caka-Gruppe in der Slowakei. SlovArch 14. 245-336. 1969. Prvé nálezy keramiky kultúry zvoncovitych pohárov na Slovensku - Erste Keramikfun­de der Glockenbecherkultur in der Slowakei. SlovArch 17. 97-118. 18

Next

/
Oldalképek
Tartalom