Agria 19. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1982-1983)

Szabó János Győző: Gyöngyöspatai szőlőmunkás eszközei a középkorból

Az első csoportba sorolható darabok számbavételénél valamennyi ide tartozó pél­dányt, mégha római korinak is leltároztak be, együtt szerepeltetjük. Adattárunkban a 24 lelőhely példányai közül mindössze 10 a publikált. S9 ABC sorrendben: Bajna, 60 Cse­pely, 61 Dunaföldvár, 62 Enyig, 63 Esztergom, 64 Esztergom—Szentkirály, 65 Esztergom vi­déke, 66 Győr környéke, 67 Gyirmót, 68 Keszthely vidéke, 69 Koroncó, 70 Lajoskomá­rom, 71 Muhi, 72 Nagyszokoly, 73 Öcsény-Szigetpuszta, 74 Rákoscsaba, 75 Rákos patak (alsó szakasza) mellett, 76 Sarvaly, 77 Szekszárd körzete, 78 Simanovci, 79 Szőgyén (Ma­darsky Seldin), 80 Zamárdi, 81 Tác-Fövényp., 82 „Tolna megye". 83 A 24-ből 20 az egy­kori Pannónia területén (19 a Dunántúlon) található. Kettő a mai Budapest keleti kerüle­teiben jutott felszínre, és mindössze egy példány a Dunától keletre távolabb (Muhi). Egy pedig a Dunától északra, de a folyó közelében, a galántai járásban (Magyarszögyén). A második csoportba sorolt baltás metszőkések különböző típust képviselnek. Egyetlen közös vonásuk, hogy nem sorolhatók az első csoport metszőkései közé. Adat­tárunkban a 22 lelőhely példányai közül csak 9 a publikált. 84 ABC sorrendben: Abaúj­59. A publikálatlan leletek tekintetében is a forrásanyagot minden esetben külön gonddal megne­vezzük. Most összefoglalólag megjegyezzük, hogy a Nemzeti Múzeum Középkori Gyűjteményé­ben őrzött régi anyagot Kovalovszky Júlia baráti segítsége révén nézhettem át; a miskolci mú­zeum idevágó leleteit Gádor Judit szíves támogatásával vizsgálhattam meg. Számos, közöletlen leletről informálódhattam a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Munkaeszköz-történeti Archívumá­ban, itt külön is segítségemre volt Balassa Iván. Jegyzékemet jelentős mértékben kiegészíthettem Midier Róbert kandidátusi disszertációjának a függelékes kötetében szereplő leletekkel. Végül Holl Imre és faradi Nándor szíves engedélyével tanulmányozhattam legújabb faluásatásuk (Sar­valy) szőlőmetszó' kését, továbbá Horváth Istvántól több baltás metszőkésről kaptam szóban és rajzban információt és tanulmányozhattam az esztergomi múzeumi anyagot. 60. MÜLLER Róbert 1977b. 977. sorszám. Horváth István baráti tájékoztatása szerint a lelőhely Bajna-Sárás, ahol eddig 4 példány fordult elő. (Esztergomi múz. ltsz. 82. 16. 37., 82. 16. 44., 82. 21.1.) 61. KOVALOVSZKY Júlia 1969. 247-248. 36. kép. 62. Kozák Éva feltárásából. MÜLLER Róbert 1977b. 141-142. sz. 63. MMA: 47455. - Bakonyi Múzeum G. 61. 64. PATAY Árpád 1964. 193-194. 12., 14. képek. Esztergomi múz. ltsz. 56. 68. 1., 56. 970. 1. 65. HORVÁTH István ásatása és szíves közlése. Ásatási napló bejegyzése és rajza 1979. X. 10. keltezésű. 66. PATAY Árpád 1964. 192. 10. kép. 67. MMA. 131. 68. MÜLLER Róbert 1974. 65. 1.1. 7. kép 69. MMA. 1644. - Balatoni Múzeum, Keszthely, ltsz. 4867. 70. KECSKÉS Péter-PETÖ Mária 1974. 135. 1. képen e./ábra. MNM ltsz. 199.1871.14. 71. MÜLLER Róbert 1977b. 1473. sz. - Balatoni Múzeum N. 58. 978.1. 72. HOM, Miskolc, ltsz. 53.1011.14.: töredék Leszih Andor ásatásából. 73. MÜLLER Róbert 1977b. 1507. sz. - Szekszárdi Múzeum néprajzi gyűjteményében: N. 66. 50. 8. 74. PATAY Árpád 1964. 193. 11. kép. - KECSKÉS-PETÖ 1974.135.1/d. kép 75. MÜLLER Róbert 1976. 266., 270. 76. MNM 16/1878. 21. 77. MNM 75. 68. 225. С: a 17. ház 2. helyiségéből. Holl Imre és Parádi Nándor feltárása. 78. MMA. 29023. Szekszárdi Múzeum ltsz 79.476.1. 79. MNM 23/1903. 5. 80. VINCZE István 1958. 88. 23. ábra 2. kép - KECSKÉS-PETÖ 1974.154. 81. MÜLLER Róbert 1977b. 1313. sz. - Kaposvári Múzeum 74. 237. 72. 82. MÜLLER Róbert 1977b. 843. sz. Székesfehérvári Múz. 170/770. 83. PATAY Árpád 1964.192. 9. kép. - Szekszárdi Múzeum M. 10. 933.17. 84. Forrásaim azonosak az 1. típus jegyzéke elején említettekkel. 169

Next

/
Oldalképek
Tartalom