Petercsák Tivadar - Berecz Mátyás (szerk.): Végvár és ellátás -Studia Agriensia 22. (Eger, 2001)

BORBÁS EMESE: A szatmári vár 17. század eleji gazdálkodása a provisori missilesek alapján

1612-ben Hancz Lénárt huszti kapitány máramarosi öt falujának hovatarto­zását kellett kiderítenie Fisser udvarbírónak25, így a tulajdonváltás minden mozzanatára fény derült. A terület II. Rudolf császáré volt és Szatmárhoz tar­tozott, ő adta hűséges szolgálataiért Prépostváry Bálintnak 5000 Ft-ért. Halá­la után fiáé, Zsigmondé lett, aki 1800 Ft-ért adta a fent említett huszti kapi­tánynak. Bocskai István aztán tovább adta Homonnai Bálintnak, akitől Huszt átadásáért Berey Mihály kapta. Tőle Kun Gáspár vette meg, aki oláh nemes embereknek adta, most is azok bírják. Az erdélyi fejedelem azonban még az év végén sem szolgáltatta vissza a falvakat, a nádor és a Szepesi Kamara ké­rése ellenére sem. Bevételek A missilisek a gazdálkodás emberi tényezőinek vizsgálatában is nagy segít­ségünkre lehetnek: utalhatunk itt a hivatal átvételekor időnként felszínre ke­rülő ellentétekre vagy az 1613-as udvarbíróváltás körülményeire. A provisor legfontosabb feladata azonban a várhoz tartozó birtokok megtartása és jöve­delmeinek kezelése volt. Az alábbiakban az élelem és készpénz bevételek for­rásainak összefoglalása következik. Búza: A vár búzájának nagy része a szatmári, németi, sósi és daróczi ma­jorságokból, valamint a Bereg vármegyei dézsmából származott. 1608 őszén a négy várhoz tartozó majorságban (443 hold föld) 607 1/2 köböl búzát vette­tett el Tamás udvarbíró. 1614-ben Barssy Bálint ugyan 100 köböllel kevesebb elültetéséről számolt be, de így is hatszoros termést tudtak betakarítani (3046 1/2 köböl). A búza nagy részének begyűjtését az árendátorok vállalták, s a legtöbb gon­dot ez okozta az udvarbíróknak. Az 1608. évi ugocsai búza dézsma jövedel­mének beszolgáltatását ígérő emberek a munka két hét alatti elvégzését ígér­ték, de erről még hónapok múltával sem tudtak számot adni.26 Ennél is gya­koribb a többéves elmaradás. Nyári Pálné és Deseőffy Ferenc ellen a kamara hatékonyabb fellépését kérte a provisor, de a gyakori panaszok azt mutatják, hogy ez hatástalan maradt. Homonnay Bálint, Dengelegy Bemát, Farkas Pálné és Keczely Miklós is saját jövedelmét gazdagította a búza árendából. 1613-ban Ugocsa és Palad búza dézsmásainak (Novák János, Egressy Mik­lós, Hidvégy György) az udvarbíró adott instructiót, ahogy a csengeri, nyíri és kolcsi járások árendátorainak is. Az érmelléki járás dézsmálását több éven át 25 Suhatag, Herined, Újfalu, Tribus és Keörtvéles ügyében a fejedelem a máramarosi viceispán­tól, Pogány Pétertől kért információt. 26 Máli György, Ugrón János és Chyeke Máté reversálisa 1608. szeptember 2-án kelt. MOL E 254 Rep., inf. et inst. 34. cs. 1609. január No. 1. 229

Next

/
Oldalképek
Tartalom