Sugár István: Bornemissza Gergely deák élete - Studia Agriensia 4. (Eger, 1984)

Az egri vár kapitánya

14 ezer (!) kispuskát („eisne Rör zum feur werch”) rendeljen meg az egri vár részére Murányban.1 4 7 Dolga végeztével, 1553. február 22-én indult haza Bor­nemissza Gergely Egerbe.14 8 De röviddel Grazból való távozása után - elvitathatatlanul az ő beszámolója és előterjesztett kérése nyomán — 1553 márciusá­ban egymást érték az uralkodói parancsok, melyekből hetet őrzött meg a levéltár. Ezek a várnak az ostrom során bekövetkezett rom­bolások helyreállításáról, a hiányos katonai felszerelés kiegészítésé­ről, valamint 5—6 „puchsenmeister”-nek Győrből Egerbe való kül­déséről intézkedtek.14 9 Fendinánd főherceg 1553. március 10-én arról rendelkezett, hogy küldjenek Egerbe 500 sisakot, valamint 100 mell- és hátvértet, valamint ugyanannyi karvértet.147 148 149 150 Március 9-én pedig megismételte az uralkodó parancsát arról, hogy Mathiasen Fuchsen hadifizetőmester küldjön Egerbe 2 ezer tallért a kézművesek közötti szétosztásra.151 Arról nem tudunk, hogy erre sor került-e, csak arról maradt fenn levéltári adat, hogy az esztendő utolján, 1553. december 27-én Fuchs 2462 forintot fize­tett ki elmaradt zsold címén.152 Bizonyosra vehető, hogy Bornemisszának Grazban sikerült elérnie egri várkapitányi kinevezésére vonatkozó legfelsőbb ígé­retet is. AZ EGRI VÁR KAPITÁNYA Dobó István számadásait 1553. március 11-én lezárták, s a két új egri várkapitány: kálnói Bornemissza Gergely deák és Zár- kándy Pál március 13-án átvették tisztüket, s e naptól kezdve fo­lyósították részükre fizetésüket. Gergely deák salláriuma kezdet­147. HKA. Registr. Prot. 210. Bad. 71. 148. Kovachich, 1798. 93. 149. HKA. Regb. 210. Bd. 62., 69-71v„ 79., 83. 150. HKA. Registr, Prot. 210. Bd. 70. 151. HKA. Registr. Prot. 210. Bd. 69. 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom