Lénárt Andor: Az egri vár feltárásának története 1949-ig - Studia Agriensis 2. (Eger, 1982)

A felszabadulást követő évek eseményei a várban

100 pengős belépődíjakkal lehetne üzletet csinálni. — Most hoz­tak nekem egy skatula gyufát 200 pengőért...” — írta dr. Papp István polgármester-helyettes tanácsnoknak. Egyben arra is felszólította hogy kérje meg Ringelhann Bélát, a villanygyár igazgatóját, hogy „addigi kimondhatatlan szíves jóságát tartsa meg a várásatások iránt”. „Ha meglesz a szabad bemenetel, és a világítás is rendben lesz, a bank is helyrehozza a kazamatákat, akkor a Törökkert tulajdonosával is lehet beszélni, hogy nyissa meg a kertet, és mérjen ott jó egri „murcit”. Beszélt Ignácz Sándorral a vár újranyitásának tervéről. Remélte, hogy a polgármester nem fog elzárkózni „néhány száz pengő rizikótól”. — A nyitást a választások utánra tervezte. Addig az előmunkálatokat kívánta elvégeztetni, hogy Pálosiék, Patakiék munkájának folytatását ő indíthassa meg.166 1945. november 12-én a polgármester hivatalában ült ösz- sze délután 4 órakor a Várásatási Bizottság: dr. Papp István városi tanácsnok, dr. Bartók Egyed ciszterci gimnáziumi tanár, Wágner József mérnök, Rapcsák József műszaki tanácsos és dr. Tóth Zoltán városi aljegyző, a várásatási ügyek előadója. — A Bartók dr. fenti, magánlevelekben vázolt javaslatait fogadta el a bizottság, s erről határozatát jegyzőkönybe vette. Másnap dr. Korompai János polgármester-helyettes, érte­sítette a Nemzeti Bankot kérése teljesítéséről, és kérte a hasz­nált kazamata haladéktalan helyreállítását.167 A vár látogathatására és a villanyvilágításnak helyreállí­tására azonban csak a következő év márciusában kerülhetett sor. Frank Tivadar polgármester-helyettes 1946. március 19-én küldött levelet a Magyar Államrendőrség egri kapitányságának. Leírta, hogy az egri várban és ennek kertjében igen sok élőfát kivágtak ismeretlen tettesek a tél folyamán. „Miután az egri vár idegenforgalmi szempontból is a városnak egyik legna­gyobb érdekessége és nevezetessége, azzal a kérelemmel for­dulok a Kapitánysághoz, szíveskedjenek odahatni, hogy a fa­kivágások megszűnjenek.” Egyben kérte azt is, hogy a vár nyugati részét, ahol a ráccsal elkerített tisztikért volt, nyissa meg a város közönsége előtt, „mert a városra ez az egyedüli

Next

/
Oldalképek
Tartalom