Claude André Donatello - Cseh Géza - Pozsonyi József: A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry család története (Régi magyar családok 6. Debrecen, 2007)

A család felemelkedése

Die y. Novembris mingyárt az menyegző után vittem az atyámfiát győri házam­hoz két hintóval és két kocsival, paraszt szekereken kivül. Anno 1668. die 24. Decembris úgymint karácsony estin győri házunknál adta Isten ez világra fiunkat Adamkot, estve hét és nyócz óra között, melyet körösztöl­tettünk meggyőri cathedrális öreg templumban, volt körösztatyja győri böcsületes német kapitány Szupki ur és Karlóczy Miklós hatvani prépost és győri kanonok és lector uraimék. Komaasszony megirt Szupki ur felesége. Die 1. Julii anno 1669. vette ki Isten ez világbul ezen fiunkat Győrött, fél eszten­dős korában, kit temettettünk el Győrött az öreg Boldog Asszony templumában. Anno i6jo. die 12. Februarii virradóra négy óra tájban, sub signo scorpionis, győri házunknál adta Isten ez világra leányunkat Chrystinkát, kinek körösztatyja veszpré­mi főkapitány lagacsics Péter úr és köröszt anyja Zibrik Miklósné asszonyom Miskey Borbála asszony. Melly leányunkat Isten neveljen sz. nevének dicséretire. (Későb­bi bejegyzés.) Ezen leányunkat vette el magának házastársul tekintetes és nemzetes Kapy György uram, az kiknek menyegzői solennitásokat tartattam meg itten Murai Szombati várunkban in anno 1691 farsangon die (üres a helye) Februarii. Anno 1671. die í. Mártii Csunon vette ki Isten ez világbul néhai Egresd' Boldi­zár ipam uramat j2 esztendős korában, kit annak utánna két hónappal temettünk el csuni templumban nagy böcsülettel. Anno 1672. die 4. Januarii sub signo piscium taplanfalvai udvarházunknál adta Isten ez világra Boriska leányunkat regvei kilencz óra tájban, kit die 10. Februarii ugyanazon házunknál körösztölt meg Hegyessy ur vasvári canonok; volt köröszt aty­ja nemzetes jankovits Ferencz ur és körösztanyja néhai nemzetes Fóti Lengyel Sig­mond szigligeti kapitánnak meghagyott özvegye nemzetes Kisfaludy Kata asszony. Ezen leányunkat anno 1674. die 26. Mártii éczaka 12 óra tájban vett ki Isten ez világbul győri házunknál két esztendős és három hónapi korában. Temettettük ugyanott Győrött az cathedrális Boldog Asszony templumában való botban. Anno 1673. die 5. Julii délután hat óra tájban győri házunknál sub signo piscium atta Isten ez világra fiunkat Andriskot, kit die 6. délután az öreg templumban meg­körösztölvén, körösztatyja volt Eszterházy János győri vicegenerális ur ő nagysága, és komaasszony ő nagysága házastársa Ocskay Magdolna asszony. Ezen fiunkat anno 1676. die 1. Februarii csuni házunknál vette ki Isten ez világ­bul harmadfél esztendős korában, magam ott nem levén sem rövid betegsége, sem halálakor, temettette el az atyámfia csuni templumban. Anno 1674. die 3. Julii délután két óra tájban sub signo cancri taplanfalvai ud­varházomnál adta Isten ez világra fiunkat Istvánt, kit neveljen Isten sz. nevének dicséretére; ugyanott taplanfalvai házunknál körösztöltettük meg, volt körösztaty­ja nemzetes Török Imre ur és komasszony az ő kgme szerelmes házastársa nemze­tes Kisfaludy Borbála asszony. so

Next

/
Oldalképek
Tartalom