Gilicze János: A földeáki Návay család története (Régi magyar családok 5. Debrecen, 2006)

Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék • Ady Endre Összes Prózai Műve. Publicisztikai írásai 1909. • A Magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. 2. kötet Gazdacímtár. Budapest, 1897. • A magyar országgyűlés története. Szerkesztette: Ballá Antal. Budapest, 1927. • Az aradi vértanúk. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Katona Tamás. 1-2. kötet. Budapest, 1979. • Dr. Áldássy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címeres levelei. 4. kötet 1657-1716. • Dr. Barna János - Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanád vármegyében. Makó, 1913. • Dr. Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád megyében. Kiadja Csanád-Arad­Torontál Vármegye közönsége. Makó, 1928. • Bene János - Szabó Péter: A Magyar Királyi Honvéd huszár tisztikar 1938-1945. Nyíregyháza, 2003. • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. 2. kötet Heraldika kiadó. Budapest, 1998. • Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. 1-2. kötet Budapest, 1896. • Borovszky Samu: Nyitra vármegye monográfiája. (Magyarország vármegyéi és vá­rosai.) Budapest, 1898. • Bozóky Alajos: A Nagyváradi Királyi Akadémia Százados Múltja 1788-tól 1888-ig. Budapest, 1889. • Búzás László - Tóth Ferenc: Makó utcanevei. A Makói Múzeum Füzetei. 72. Makó, 1992. • Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. Szerkesztette Vermes Ernő. Makó, 1929. • Dénes Zsófia: Ügy ahogy volt és. ..Gondolat kiadó. Budapest, 1981. • Ember Győző: A Magyar Királyi Helytartótanács ügyintézésének története 1724­1848. Budapest, Magyar Királyi Országos Levéltár, 1940. • Erdei Sándor: Gondolkodni jó. Válogatás hátrahagyott munkáiból. Makó, 1986. • Erdős István: Nagyoroszi. Salgótarján, 1998. • Gilicze János - Vígh Zoltán: Návay Lajos politikai jegyzetei (1910-1912). (Dél-Al­földi Évszázadok. 2.) Békéscsaba, Szeged, 1988. • Gilicze János - Schmidt József: Földeák. Száz magyar falu könyvesháza. • Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története. 2. kötet 1867-1918. Budapest, 1934. • Horváth József: A „Nautica" A fiumei M. kir. Állami Tengerészeti Akadémia törté­nete. 1999. • Horváth Zoltán: Magyar századforduló. Budapest, 1974. • Dr. Illésy János - Pettkó Béla: A királyi könyvek. Budapest, 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalom