Gilicze János: A földeáki Návay család története (Régi magyar családok 5. Debrecen, 2006)

Návayak a 18. század elején

A végrendelet szerint az árvák gyámja Návay János 4 nagyváradi kanonok. Ő egyrészt vállalta a kiskorúak felnevelését, másrészt igyekezett behajtani az örökö­söket megillető pénzbeli kintlévőségeket. E célból már 1724. június 7-én Vára­don megbízta öccsét, Návay Istvánt 3 , valamint Csima Mártont, hogy hajtsák be a Korpona városánál ezer, Madách Imrénél kilencszáz, Lőrinczy Ádámnál ezer, Kecskeméthy Ferencnél hét és a Rakonczaiaknál a kölcsönszerződések alapján kint levő 135 forint alaptőkét, illetve annak kamatjait, valamint azzal számolja­nak el. 5 ' Megbízása alapján 1724. június 28-án ugyancsak Csima és Návay István? felfogadta Spisák Jánost és feleségét Korponán abból a célból, hogy egy évre az árvák házát és más ingatlanjait gondviseljék/ 8 1725. január 31-én Détáron Sántha László, Lőrinczy Ádám és Karcsay Kata tanúbizonysága mellett Csima Márton elismerte, hogy a feleségét megillető négyszáz forintos jussból felvett készpénzben kettőszázötvenet, valamint az „árvák dolgaiban tett sokrendbeli fáradtságaiért még ötven forintot." 9 1727. május 16-án maga Návay Magdolna 8 ismerte el és nyilatkozott arról, hogy a végrendeletből az őt megillető részt hiánytalanul átvette. 60 Návay János 4 1728-as végrendeletében megemlítette, hogy „Návay Borisnak, is jól lehet, sokkal többet fizettem és költöttem, de adjanak még neki négyszáz forintokat." 61 Az árvák Váradon nevelkedtek Návay Jánosnál.}, majd annak halála után Józsefe, Návay Györgynél? Földeákon. A harmadik testvér, Návay István? születésének helyéről és időpontjáról nem áll megbízható forrás rendelkezésünkre. Valószínű, hogy bátyjának, Jánosnak 4 váradi, illetve Várad melletti olaszi ügyeit, kanonoki javait gondviselte, intézte és igazgatta. Az biztos, hogy 1724-ben az országos nemességvizsgálat idején még mint gyöngyösi lakos testvérével, Györggyel? együtt bemutatta az 1711-ben elnyert címeres nemeslevelet. 62 Egy 1730-ban Váradon keltezett szerződés szerint gyöngyösi házát és a határban fekvő földjét, majorját és szilvását eladta öccsének, Györgynek? ötven forintért. 63 Mivel az eladott ingatlanok jóval többet értek, mint a vételár, György? kötelezte magát, hogy Návay István? holtáig „a földeáki 37 Uo. 42.sz, Návay István és Csima Márton kötelezvénye. 58 CSML.ML.Nl. 43.sz. Csima Márton és Návay István kötelezvénye. 59 Uo. 45.sz. Csima Márton elismervénye. 60 Nlt. 8.SZ. Návay Magdolna elismervénye. 61 Nlt, 10.sz. Návay János végrendelete. 62 Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906. 207-208.pp. 63 Nlt. szn. 1730. IV.2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom