Gilicze János: A földeáki Návay család története (Régi magyar családok 5. Debrecen, 2006)

Návayak a 18. század elején

Návay János.! 1713 szeptemberében elfoglalta a plébániát, miután engedve a kérésnek, szabályszerűen bemutatták Nádasdynak. Az aktust megkönnyítette az, hogy a püspök abban az időben Szegeden tartózkodott. Návay 4 eleinte él­vezte a püspök jóindulatát és támogatását, később azonban elvesztette azt. Erre elsősorban az adott okot, hogy élt plébánosi jogaival, és a beszedett tizedből a parókusnak járó sedecimát, azaz a tizenhatodot, előre kivette. Nádasdy határo­zott tiltásai ellenére tovább folytatta ezt a gyakorlatot. Ügyében 1716. október 14-én a következő kemény hangú levelet írta a püspöknek; „Mostlátom immár Comes úr leveléből, hogy Nagyságod nem hogy szép ajánlási szerint atyai szeretetbül magáébul ilyen kevés fizetésen levő s ebbe a drága veszedelmes üdőben sokat szenvedő alázatos káplányát segítené, de tulajdon magamét is ki­adni nem igyekszik holott Nagyságod Bécsben mulatta azon Ő Felsége kegyel­mes resolutioját... ami szerint ki köllene adni... én arra nézve a sedecimát előre kivettem és ha mindjárt tömlöcbe is tétet avagy fegyvert állíttat Nagyságod élőmbe...míg itten leszek eleget akarván tenni, mindenkor addig kivesze, míglen kegyelmes hercegünk ő eminenciája ...mandátumát nem veszem."' 21 Nádasdy még abban az évben felszólította a várost, hogy az esztergomi főegy­házmegyéből jött plébánost távolítsák el. Megfenyegette őket, ha erre nem haj­landók, úgy felfüggeszti papjukat „mint nyilvánosan botrányos életűt." 22 A város ragaszkodott kegyúri jogaihoz, nem engedett. Erre a püspök beváltotta fenyegetését. Návay 4 működését felfüggesztette, és egy pálos szerzetest bízott meg a plébánia vezetésével. Páter Scheiman megjelenése után még egy rövid ideig Návay 4 Szegeden tartózkodott, de közte és Nádasdy között a viszony vég­leg elmérgesedett annyira, hogy 1717 márciusától szeptember közepéig el­hagyta a várost. A szegediek hevesen tiltakoztak a pálosok ellen. Lantos György és Dékány Péter városi tanácsosok írásban protestáltak az esztergomi káptalan előtt. Elpanaszolták - a város nevében -, hogy hamis gyanúokok alap­ján történt Návay 4 elmozdítása, sőt a püspök még azzal is megfenyegette a plébánost, hogy lefoglalja és eladja malmait és szőlőjét. Azt is feltételezték, hogy erővel vették rá a papjukat arra, hogy kötelezvényt írjon alá, miszerint eltávolítása miatt nem keres jogorvoslatot, és a lehető legrövidebb idő alatt elhagyja Szegedet. Leszögezték, ha valaki saját nevében Návay 4 ellen bármi 21 Dr. Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök . (továbbiakban Takáts) Sze­ged 1943. 39-40.pp. 22 Uo. 39-40.pp.

Next

/
Oldalképek
Tartalom