Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesnyői Szirmay család története (Régi magyar családok 4. Debrecen, 2005)

A család birtokai, kastélyai

és Miklós, c osztozott. Miklós,, az 65 65 1600-as évek végén már Zemplén vármegyébe költözött, Borsodban csak István,, maradt. 64 István 64 1. Lipót királytól kivált­ságlevelet eszközölt, hogy a török hódoltság alatt ellehetetlenedéit és félig elpusztult Szirmából job­bágyait átköltöztethesse Besenyő, Sajókeresztúr és Alsókelecsény (melyeknek birtokát korábban megszerezte) pusztán maradt helyeire, és azt családi nevéről Szirmabesenyőnek elnevezhesse. Az 1694. évi privilégium kihirdeté­se után megindult az áttelepítés. 386 István 6} 1695-ben kelt bárói diplomájában Lipót a szirmabesenyői előnév használatát is engedélyezte. 387 Gróf Sz. István a Szirma falu birtokrészének egyharmadát fogadott fiára, Tamásra 25) , a maradék részét Györgyre^ hagyta (lásd István 171 l-es végrendeletét). Egy 1701-ben kelt birtokösszeírásban már szerepel István szirmabesenyői kúriája, melyet fából építettek. 387 Azt, hogy a „romjaiban" még ma is látható szirmabesenyői-Szirmay kastély mi­kor épült, nem tudtuk kideríteni. 1735-ben, a szirmabesenyői káplán már a kastélyban lakott. 389 Bél Mátyás (1684-1749) „Notitia Hungáriáé novae..." című 1742-ben befejezett munkájában ír Bessenyőről és Szirmay grófról, de a kastélyt nem említi. Kéziratán szerepel egy lapszéli jegyzet: ...gróf Szirmay építette kényelmes és tágas kastély látható itt? 90 Gróf Sz. István fi4 a szirmabesenyői birtokot a kastéllyal fogadott fi­ára, Tamásra 2S4 hagyta. A további öröklési sorrend: József 266 1740-től, János 268 1840-ig, István 28] 1857-ig, Alfréd 2y() 1900-ig. (Mindegyik felsorolt Szirmaynak Tamás volt a második neve.) Alfréd m 1900-ban bekövetke­386 Fejezetek Szirmabesenyő múltjából Szerk.: Lénárt Béla Szirmabesenyő, 2000., 105.p. ,s A Királyi Könyvek. Szirmay István és fogadott fia bárósága Bécs, 1695. febr. 20. XXIII. 478. 388 Miskolc Története Főszerk.: Dobrossy István Miskolc, 2000., II. köt. 159. 389 Fejezetek Szirmabesenyő múltjából Szerk.: Lénárt Béla Szirmabesenyő, 2000., 121.p. 106. kép Szirmay Ádám portréja (Ziegler József festménye) Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok Ltsz.:439

Next

/
Oldalképek
Tartalom