Balassa Iván - Ujváry Zoltán szerk.: Néprajzi tanulmányok (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 39. Debrecen, 1982)

Fazekas István: Egy XIX. századi türelemüveg a Kiskun Múzeum gyűjteményében

sától - igaz, nem olyan mértékben, hogy a családtagok elfelejthették volna erede­tét -, vallásos környezetben a népi vallásos nevelés szemléltető eszközévé is vál­hatott. Nem érdemes sokáig tűnődnünk, vajon a népművészet vagy az utóbbi évtized­ben egyre ismertebb naiv művészet fogalomkörébe utaljuk-e, nem érdemes várnunk, míg a történeti, művelődéstörténeti kutatás a rabmunka minőségében felfedezi, ér­tékeihez illő részletességgel méltatja. Annyi bizonyos, hogy tágítanunk kellene mind a népművészeti kutatás, mind a szakrális kutatás határait, hogy éppúgy, mint az útmenti feszületek vagy a kiskunsági, jászsági Madonna-szobrok, helyet kaphassa­nak összefoglaló művek lapjain a türelemüvegekről készített fotók, elemző mélta­tások is. Ismertetésünk célja tehát nem kevesebb, mint hogy Bálint Sándor profesz­szor buzdító szavaira is emlékezve, segítséget nyújtsunk a Kiskunság területén, Bács­Kiskun megye területén gyűjtött hasonló rendeltetésű tárgyak feldolgozásához, mo­nografikus bemutatásához. IRODALOM BÁLINT Sándor 1977. Ünnepi kalendárium. 1-2. köt. Bp. 198 1. A hagyomány szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok. Bp. BÁNSZKY Pál 1978. A Magyar Naiv Művészek Múzeumának állandó kiállítása. (Katalógus, bevezetővel.) Kecskemét. BOZÓKY Alajos 1867. A börtönügy legújabb haladása mind a különböző rendszerek elméletére, mind azoknak gyakorlati alkalmazására nézve, különös tekintettel Magyarországra. Pest. FÉL Edit-HOFER Tamás-K. CSILLÉRY Klára 1969. A magyar népművészet. Bp. HOFER Tamás-FÉL Edit 1975. Magyar népművészet. Bp. JANÓ Ákos-SOLYMOS Ede 1966. Bács-Kiskun megye népművészete. (Katalógus, bevezetővel.) Kecskemét. KORKES Zsuzsa-PÉTER László 1980. A Kiskunság népművészete. Szeged. KRESZ Mária 1956. Magyar parasztviselet, 1820-1867. Bp­NÉMETH Lajos 1978. A falu szobrászata. (Utószó Olasz Ferenc Mindörökké című kötetéhez.) Bp. AZ ORSZÁGOS BÖRTÖNÜGYI MŰZEUM 1923. tárgyainak ismertetése, könyvtárának, irománytárának jegyzéke. Bp. PULSZKY Ágost-TAUFFER Emil 1867. A börtönügy múltja, elmélete, jelen állása, különös tekintettel Magyarországra. Pest. SÜMEGI György 1978. A kiskunsági Madonnák. Élet és Tudomány. 11. sz. 336-338. 1. 1978. „Valami paraszt faragta". (A kiskunsági Madonnákról, alföldi és erdélyi út menti feszü­letekről.) Forrás. 7-8. sz. 79-81. 1. TÖMÖRKÉNY István 1964. A gondolat félénk madár. (Aforizmák Tömörkény írásaiból. Vál. : Rully János.) Szeged. VÁJNA Károly 1906. Régi hazai büntetések, 1-2. köt. Bp. VARGA Zsuzsanna 1974. Népi funkciójú képek és szobrok kutatásáról. Ethnographia. 2-3. sz. 454-465. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom