Balassa Iván - Ujváry Zoltán szerk.: Néprajzi tanulmányok (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 39. Debrecen, 1982)

Fazekas István: Egy XIX. századi türelemüveg a Kiskun Múzeum gyűjteményében

lebet, de azok meg . . . tán sebogyne tartják. Oszt azért hoztam be. Mert ha én meg­halok, minden a mustoha húgom családjáé lesz-" Az átadással, ami végül is a múzeum javaslatára előnyös tárgyvásárlássá módo­sult, az édesanya emléke iránti tisztelet és a vallásos érzület törvénye teljesült. A kö­zel száz évig őrzött tárgy olyan helyre került, ahol megbecsülik a vallásos tárgyú szobrokat is, ahol nem válhatnak gúny, nevetség tárgyává. És teljesült Sza­lay Gyula kívánsága is, aki 1910-ben legalább három türelemüveget őrzött a Kiskun Múzeumban. Azok kisebb méretű, nem is egészen ép, nem is festett díszítésű szob­rok voltak (ma is megvannak), de azért jelezhették a tárgyféleség viszonylag gya­kori előfordulását. Ha meggondoljuk, hogy a Néprajzi Múzeum száz évnél is régeb­ben gyarapított gyűjteményében harmincnál is kevesebb a türelemüvegek száma ISTVÁN Erzsébet 1980-ban írt rövid tanulmánya szerint 2 , az 1902-ben alapított Kiskun Múzeum gyűjtése nyolc türelemüveg jelenlétével igen eredményesnek tekint­hető. Legutóbb 1966-ban siekrült Lükő Gábornak egy igen szép darabot begyűjtenie Kiskunfélegyháza területéről. Az 1910-ben készült, az üvegbe helyezett kéziratos lap tanúsága szerint Jónás Mihály „két keze munkájával" készítette barátjának. A néprajztudomány és a művészettörténet úgynevezett „köztes" gyűjtőterületét, feladatát érintő gondokról ISTVÁN Erzsébet, a Néprajzi Múzeum munkatársa már említett dolgozatában ezt írja 3 : „A gyarapodás lassúságának egyrészt az az oka, hogy a tárgyakból nagyon kevés készült, másrészt meg az,, hogy akihez ajándékként került, tudatában volt és van ma is ritka voltának. Ha pedig az. üvegbe zárt ábrázolás vagy jelenet például vallá­sos jellegű, szinte ereklyeként becsülik az öregek, s nem szívesen válnak meg tőle." A Vájna Károly által alapított Országos Börtönügyi Múzeum 1923-ban megje­lent kiállításvezető ismertetője is hírt ad 4 négy türelemüvegről - röviden azok ké­szítési módjáról, néhány szerszámról is -, de azok feltehetően a második világhá­ború idején elkallódhattak, esetleg más országos gyűjtőkörű múzeumba kerültek, mert a büntetéstörténeti anyag megmentett részével nem kerülhettek Kiskunfélegy­házára. A türelemüvegekről általában azt tartjuk - igen hiányos adatgyűjtés előzményé­vel -, hogy nagy többségük rabmunka, s hogy a régebbiek a múlt század közepén vagy az 1880-as évekig készülhettek a hazai börtönviszonyok adottságaival, s mint rabmunkák, a börtönök esetleges munkaszervezettségét, a rabok által választott munka lehetőségeit is jellemzik. Arról az időszakról tudósítanak, amikor jogászaink a börtönviszonyok megreformálásáról vitatkoztak, a közös munka lehetőségét is ja­vasolták, 5 de közben többnyire csak a vidéki börtönök létszámadottságaival lehe­tett csak biztosítani, hogy főleg a magánzárkába helyezett rábök kedvük szerint vál­lalt munkát végezzenek, bizonyíthassák kézügyességüket. (így készülhettek növényi anyagokból „ékszerek", ékszertartó dobozok, lószőrfonatok, egyszerűbb szőttesek, de fafaragások is, mert fegyőri ellenőrzéssel a munkafeltételeket biztosíthatták.) A huszadik század börtönviszonyai építészek által is tervezett, létrehozott mun­katermekkel már kevésbé kedveztek a hagyományos módon készíthető, legalább részben népművészeti jellegű tárgyak gyarapodásának. Meglepő, hogy az Országos 2 ISTVÁN Erzsébet: A türelemüvegek. Élet és Tudomány. 1980. 48. sz. 1519. 3 ISTVÁN Erzsébet: A türelemüvegek. Élet és Tudomány. 1980. 48. sz. 1519. 4 Az Országos Börtönügyi Múzeum tárgyainak ismertetése, könyvtárának és irománytárának jegyzé­ke. Bp., 1923. 5 PULSZKY Ágost és TAUFFER Emil: A börtönügy múltja, elmélete és jelen állása, különös te­kintettel Magyarországra Pest. 1867. 179-188. BOZÓKY Alajos: A börtönügy legújabb haladásai mind a különböző rendszerek elméletére, mind azoknak gyakorlati alkalmazására nézve, különös tekintettel Magyarországra Pest. 1867. 155-178.

Next

/
Oldalképek
Tartalom