Nyakas Miklós szerk.: Hajdúsági Múzeum Évkönyve 7. (Hajdúböszörmény, 1990)

TÖRTÉNELEM — GESCHICHTE - Nyakas Miklós: A hajdúkerületi székház építésének megszervezése

is. Ugyan azért bátorkodom a Tekéntetes Kerületet alázatossan kérni, méltóztasson valamely módját találni, hogy az én majd három esztendei fáradozásaim és hátra­maradásaim valamely részben bonificaltassanak. Kegyes resolutiojat várván ma­radtam a Tekéntetes Kerületnek alázatos szolgája. Balla Ferentz Építtető Inspector Igazságos lévén az esedező Kérése titulo Remunerationis az Épittető #Cassából részére 100 — száz Rftok resolváltatnak. Ex Generali Congregationi OO Hajdini­cali die 1 Oct. 1810. in oppido Böszörmény celebrata Gabriel Péli Distr. Not. 40. Határozat a kerületi székház fűtéséről Böszörmény, 1810. Szent An dárs hava 10. (Hk. jkv. IV. A. 502. a. 18. 1810. 652. 127.) 127. Egész kedvetlenséggel tapasztaltatván az, hogy a Nemes Kerület háza fűtésére alkalmaztatott rabok a Kemenzékkel a legkissebbet sem gondolván, azo­kat néha igen keményen befűtik, máskor ismét egészen elhűlni engedik, leginkább pedig az azokba hányt fák végeivel a kemenczéket bé is ütik és az által haszna vehetetlenné teszik. (Éppen ezért két állandó munkára kijelölt rabot biztak meg a fűtéssel.) 41. A Hajdúkerület és Nagy János és Veres István ácsok szerződése a kerületi székház körüli munkákról Böszörmény, 1812. szept. 24. (IV. A. 502. b. F. 6. N. 3. 1814. Az 1812-es számadások) Alább írtak Böszörményi Lakosok és Átsok, adjuk tudtára mindeneknek, vala­kiknek illik ezen Contractuális Levelünknek rendiben, hogy megszóllittatván a Ttes Hajdu Kerület által azon ambitus és árnyékszék tetejének megkészitése eránt, melly e folyó Esztendőben a Praetoriális Ház végében és egész szélességében munkában vétetett és falai rakattatnak. Azon Épület megtekintése és meg fon­tolása után tellyes meg eggyezéssel ezekben állapottunk meg és magunkat le­kötelezzük. 1. Hogy mink azon tetejéhez megkívántató minden némű nevezendő fákat, zsindelyeket és zsindely szegeket magunk költségünkön meg fogunk szerezni, ugy nem különben fel rakni és bézsindelyezni, ugy mind azon által. 2. Hogy a Tekintetes Kerület a fákat és zsindelyeket haza szállítsa és a meg­kívántató segítő napi számosokat tellyesítse. 3. Az egész munkának bére legyen 80 forint váltóban. Melly meg egyezésünk­nek és lekötelezésünknek igaz vóltáról, annak nagyobb megerősítésére adj ezen Contractualis Levelünket nevünk subsriptiojaval megerősítve. Böszörmény 24 Septemb. 812. Nagy János, Veres István Áts Mesterek. Coram Nobilis Michaele Csiszár Distr. Assessore Daniele Kis Varga Distr. Ass. Francisus Balla Supelent aedilis inspector. 42. A Hajdúkerület és Kutasi Sándor asztalos mester szerződése a kerületi székház folyosójának burkolására 1812. március 7. (IV. A. 502. b. F. 6. N. 3. 1814. 1812. évi számadások) Alább írt kötelezem magamat, hogy a Tekintetes Nemes Szabad Hajdu Kerület Praetorialis Házábann a felső és a Sessionális ház előli végig menő ámbitust ki fogom pádimentummozni 52 — ötvenkét V. forintokért, ilyen feltétel alatt, hogy 157

Next

/
Oldalképek
Tartalom