Angi János – Lakner Lajos (szerk.): A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2017 (Debrecen, 2017)

Természettudomány - Mező Szilveszter: „A piramisok országában”. Egyiptomi témájú felvételek Soó Rezső (1903–1980) egyetemi tanár múzeumi diahagyatékában

„A PIRAMISOK ORSZÁGÁBAN" 9 1. kép Soó Rezső otthonában, könyvei és műtárgyai között Képforrás: Déri Múzeum Fotótára Soó professzor 1969-ben - negyvenévi oktató- és kutatómunka után - vonult nyugdíjba, de tanulmányait és szakírói tevékenységét meggyen­gült egészségi állapota ellenére is tovább folytatta. Életművének egyik kiemelkedő alkotása a Synopsis, a Magyar flóra és vegetáció rendszerta- ni-növényföldrajzi kézikönyve, ami 1964 és 1980 között jelent meg hat kötetben, mintegy 3700 oldalon. E mű jelentőségéről Máthé Imre bota­nikus így vélekedett: „„...világirodalmi viszonylatban is a legrészletesebb mikroszisztematikai-cönológiai flóramű. Benne kritikai szintézisben foglal­ja össze a magyar flórakutatásnak több évszázados eredményeit és a ma­gyarországi növénytakaró fajokra bontott adatait"2'’ Soó Rezső iskolateremtő tudós volt. Több ízben is utalt rá visszaem­lékezéseiben, hogy fontosnak tartotta az új kutatógeneráció kinevelé­sét, támogatását. Büszke volt arra, hogy közel hatvan tanítványából lett később jeles biológus szakember, köztük több akadémikus. Összesen 29 könyv, több mint 400 tudományos dolgozat és kb. 3 ezer ismeretterjesz­tő írás, lexikonszócikk, útibeszámoló stb. fűződik a rendkívüli akaraterővel és óriási munkabírással rendelkező professzor nevéhez. Nyugdíjazásáig élénk közéleti tevékenységet is folytatott. Tagja volt a Magyar Biológiai 29 Máthé Imre: Soó Rezső (1903-1980). Botanikai Közlemények, 1980.67. kötet, 3. füzet, 163. oldal Társaságnak és több külföldi botanikai társaság is sorai között tudhatta a nemzetközi hírű növénytantudóst. Debrecen városa 1979-ben díszpolgá­ri címet adományozott neki. Soó Rezső 1980. február 10-én, 77 éves korá­ban hunyt el Budapesten. A SOÓ-FOTÓHAGYATÉK A Soó professzorról megrajzolt kép nem lenne teljes, ha a szakmai pálya­futás mellett nem ejtenénk néhány szót gyűjtői, műgyűjtői tevékenysé­géről is, mely a maga nemében szintén páratlan és figyelmet érdemlő. Soó Rezső művelt, széles látókörű, világlátott tudós volt, aki szerette és értette a művészeteket. Nagy kedvelője volt a múzeumoknak és pártoló­ja a hazai múzeumügynek. Európai utazásain sorra felkereste a kontinens legnagyobb, leghíresebb múzeumait, de ha tehette, a kisebb vidéki köz- gyűjteményeket is meglátogatta. Nemcsak szerette a múzeumokat, de támogatója is volt azoknak. Felajánlásainak, ajándékozásainak és végren­deletének köszönhetően több hazai közgyűjtemény is őriz gyűjteménye­iben Soó Rezsőtől származó értékes műtárgyakat. A művészetre fogékony professzor szerette magát körülvenni szép, régi, értékes tárgyakkal. Országos hírű magángyűjteményében több mű­vészeti ág tárgyi anyaga megtalálható volt. Szíj Rezső 1979-ben publikált írása átfogó képet ad a Soó-gyűjteményről.29 30 Tekintélyes könyvtára 8-10 ezer kötetet számlált. A könyvek között botanikai, művészeti és irodal­mi alkotások egyaránt voltak. Kiemelt értéket képviseltek a 15-16. szá­zadi füvészkönyvek, a bőr- és pergamenkötésű kiadások, a metszetekkel illusztrált régi természetrajzi művek és a különböző botanikai folyóira­tok teljes sorozatai. Soó Rezső gyűjteményének meghatározó része volt a 170-180 ezer darabot számláló bélyeggyűjtemény és a mintegy 80 ezer lapból álló kisgrafikai gyűjtemény. Egyebek mellett voltak még gyűjte­ményében anatóliai, perzsa és kínai szőnyegek, selyemre festett japán tekercsek, mandzsu miniatűrök, porcelánkészletek és magyar népi kerá­miaanyag is.31 S végül, de nem utolsósorban, volt még Soó Rezső gyűj­teményében egy tekintélyes darabszámú fotóanyag is, ami a professzor évtizedekre és három kontinensre kiterjedő utazásainak emlékanyagát tartalmazta. Ez az utazás- és tudománytörténeti szempontból egyaránt igen értékes kollekció - egy nagyobb donáció részeként - a tulajdonos akaratának megfelelően a debreceni Déri Múzeumba került. Soó Rezső szóban forgó fotóhagyatékát 1980-ban adta át az elhunyt professzor második felesége, Tímár Aranka a Déri Múzeum képviselő­jének.32 Az adományozásról a gyűjtemény eredeti tulajdonosa, Soó Re­zső rendelkezett 1979. november 19-én kelt végrendeletében.33 Mivel a múzeum számára felkínált adomány tekintélyes részét művészeti tár­gyú anyagegyüttesek (debreceni festők alkotásai, kisgrafikák, szőnyegek, 30 Szíj Rezső: Soó Rezső, a gyűjtő. Mííbarátok Kiskönyvtára, Budapest, 1979.5-15. oldal 31 Szíj Rezső: i. m. 1979.5—15- oldal 32 Lovas Márton Levente nyug. megyei múzeumigazgató-helyettes szóbeli közlése nyo­mán. 33 Soó Rezső végrendelete. Budapest, 1979. november 19.1. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom