A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1997-1998 (Debrecen, 1999)

Régészet, Ókortudomány - Dani János: A korabronzkori Nyírség-kultúra települései Polgár határában

DURMAN 1988 ECSEDY 1979 EMODI 1985 ENDROD1 1992 FIGLER 1994 A. Durman: Vuéedolska kultúra. The Vuőedol Culture Vuőedol trece tisucljece p.n.e. Vuőedol three thousand years b.c., Zagreb, 1988 Ecsedy I.: Die Siedlung der Somogy vár­Vinkovci Kultur bei Szava und einige Fragen der Frühbronzezeit in Südpannonien JPMÉ 23, Pécs, 1979, 97-136. I. Emődi: Asupra Tnceputului epocii bronzului in Bihor. Zu den Anfang der Bronzezeit im Bihor­Gebiet Thraco-Dacica VI., Bucuresti, 1985, 123-144 Endrődi A.: A korabronzkori harangedény-kultúra telepe és temetője Szigetszentmiklós határá­ban. The settlement and cemetery of the Bell-Beaker Culture in the district of Szigetszentmiklós, in: Régészeti kutatások az MO autópálya nyomvonalán I., BTM Műhely 5., Szerk.: Havassy P., Selmeczi L., Bp., 1992, 83-200 Fi gier A.: Die Fragen der Frühbronzezeit in Nordwest-Transdanubien Zalai Múz.5., 1994,21-38 HAJDÚ et al. 1997 Hajdú Zs.-M.Nepper I.-Sz.Máthé M.-Raczky P.-Kriveczky B.-Csányi M.-Tárnoki J.: Polgár­Kengyel-köz, Szarmata település a III-IV.századból. Polgár-Kengyel-köz, Sarmatian settlement from the A.D. 3 rd-4 lh century. In: Utak a múltba, AZ M3-as autópálya régészeti leletmentései. Paths into the past, Rescue excavations on the M3 motorway. Szerk.: Raczky P.-Kovács T.-Anders A, Bp., 1997, 106-109 JURlSlC 1988 KACSÓ 1972 KALICZ 1959 M. JuriSic: Prehrana u vuőedolskoj kulturi. Eating habits in the Vuőedol Culture In: Vuőedol trece tisucljece p.n.e. Vuőedol three thousand years b. c, Zagreb, 1988, 24-26, 51-53 C. Kacsó: Contribufii la probléma ínceputurilor epocii bronzului in Nord­Vestül Romäniei Beiträge zur frühen Bronzezeit in Nordwestrumänien. SCIV 23-1, Bucuresti, 1972, 31-44 Kalicz N.: Die Frühbronzezeitlichen Brandbestattungen in der Umgebung der Gemeinde Alsónémedi. AAH. IX., Budapest 195-209. 1966 Rézkori telep Tarnabodon. A Copper Age settlement at Tarnabod ArchÉrt. 93, Bp., 1966,3-19 1967 A korabronzkori nyírségi csoport telepe. Nyírpazony határában. Arch. Ért. 94, Bp., 1967, 3-19 1968 Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn, Arch. Hung. XLV., Bp., 1968 1981 Neue Aspekte über die Chronologie der Nyírség-Gruppé Slov. Arch. XXIX-1, Nitra, 1981, 67-74 1984 Die Makó-Kultur; Die Nyírség-Kultur; Die Hatvan-Kultur In: Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans, Red.: N.Tasic, Beograd, 1984,93-107, 109-123,191-215 KALICZ-SCHREÜ3ER 1981 Kalicz-Schreiber R.: Opfergruben aus der Frühbronzezeit in der Umgebung von Budapest Slov. Arch. XXIX. 1, Nitra, 1981, 75-86 1984 Komplex der Nagyrév-Kultur. in: Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans, Red.: N. Tasic; Beograd, 1984, 133-190 KOÓS 1998 Koós J.: Grabungen auf neueren Fundstellen der Makó-Kultur in Nordostungarn Bibliotheca Musei Apulensis VIII., Alba Iulia, 1998, 7-30 KOVALOVSZKI 1980 Kovalovszki J.: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon 71

Next

/
Oldalképek
Tartalom