Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város múzeuma 1918-1920. évi állapotáról (1921)

I. A múzeum XIV. évi jelentése 1918

I. A múzeum XIV. évi jelentése. 1918. Mig a frontokon ádázul dúlt a szörnyű háború és rémesen pusztítoll a rombolás és halál fúriája, múzeumunk ez idő alatt is igyekezett a maga szerény körében lelkiismeretesen tölteni be a maga feladatát. Tovább gyűjtögette szülőföldünk múltjának emlékeit és szedegette gondozása alá nemzeti kultúránknak kin­cseit. A nehézségeket, amelyekkel a békés foglalkozásoknak a há­ború következtében meg kellett birkózniok, minduntalan éreztük mi is. Bizony azok meg-megakasztották, hol csökkentették a mú­zeum gyarapodásának csöndes esztendőkben megszokott gyorsabb és eredményesebb tempóját. Mindazonáltal sáfárkodásunk sikere nemcsak kielégítő, de általában véve örvendetes minőségben és mennyiségben jutott kifejezésre. " — íme az 1918. évi mostoha körülmények között valósult meg az régibb eredetű törekvésünk, hogy szerény szépművészeti gyűjte­ményünk az országos szépművészeti múzeum raktári anyagából állami letétekkel bővíttessék, amint ezt Szegednek, Aradnak, Ma­rosvásárhelynek és Váradnak már elébb sikerült elérnie. A mú­zeumi bizottság még 1914-ben kéréssel fordult ez irányban a fő­l'elügyelőséghez és a közoktatásügyi minisztériumhoz. Az így meg­indult tárgyalás fonalát az időközben közművelődésügyi tanács­nokká választott dr. Csűrös Ferenc a háború viharai között sem engedte a kézből kiejteni. Az ő lelkes ügyszeretete nemcsak tekin­télyes képtári anyaghoz juttatá múzeumunkat, hanem a nyert szépművészeti anyag befogadására alkalmas helyiségről és ennek megfelelő átalakításáról is gondoskodott. Köszönet és hála a városi hatóságnak a hagyományos áldozatkészségért, de a helybeli re­formátus egyháznak is, amiért lemondott a kiszemelt helyiségek használatáról. A közművelődési tanácsnok ügybuzgalma, párosulva Petrovics Elek szépművészeti múzeumigazgató és dr. Takács Zol­tán ugyanottani igazgató-őr megértő jóakaratával, olyan váloga­tott, több oldalú és nagy értékű képgyűjteményhez juttatta Debre­ezen város múzeumát, amely alkalmas a művelődésre szomjas kö­zönségnek nemes szórakozást, lelkiüdülést, ízlésfejlesztést nyújtani. I-zenfelül a különböző festőiskolák iránya, jellemző sajátosságai, a festőművészet általános fejlődése felől is tájékoztatja a tudni­vágyókat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom