Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város múzeuma 1912. évi állapotáról (1913)

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság ! Méltóságos Főfelügyelőség ! Debreczen sz. kir. város Múzeuma tiszteletteljesen elő­terjeszti 1912. évi működésének leírását, egy esztendő lelkiisme­retes, a vállalt kötelességek szeretetével táplált munkásság ered­ményét. Az 1912-ős évszám az első átélt decennium jelzője a város múzeumának történetében. Debreczen sz. kir. város közönsége 1902 december 12-én tartott közgyűlésében vetette meg a városi Múzeum alapját, amikor alólírott múzeun igazgató e célra felajánlott gyűjte­ményét örömmel elfogadta s ez új kulturintézet további fej­lesztését, fenntartását magára vállalta. Két év múlva körül­belül harmadfélezer darab tárgyat számlálva nyílt meg a Mú­zeum a közönség előtt is. A Törvényhatóság, meg a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége jelentékeny anyagi támo­gatásán kívül a társadalom lelkében is felébresztett meleg érdek­lődésnek köszönhetjük, hogy a tíz évvel ezelőtt elvetett mag terebélyes fává nőtt, hogy a Múzeum gyűjtemény tárainak sze­rény anyaga megtízszereződött s Debreczen történelmének szak-~ tekintélyek által is elismerten figyelemre méltó szemléltető ntézetévé fejlődött. Annál inkább reánk nehezedik tehát az állandó otthon, a közkinccsé tett történelmi emlékek megőrzését, gyarapítását, használhatóságát biztosító közművelődési ház szüksége, amely­nek tervezgetése szinte egyidős magával e Múzeummal s amely után nemcsak a városi Múzeum áhítozik epedve, hanem a százezer lakosú Debreczennek irodalmat és művészetet kedvelő intelligens társadalma is elfogyó türelemmel várja felépítését. Midőn a Múzeum tizedik évéről beszámolunk, kérve-kérjük a Tekintetes Törvényhatóságot, vegye szivére Debreczen kul-

Next

/
Oldalképek
Tartalom