Závodszky Levente: A Héderváry-család oklevéltára. második kötet (Budapest, 1922)

Drágffy Bertalan erdélyi vajda felesége. Birtokai rendbe­hozására, másrészt biztosítására is törekedett. Az ' előbbiben Batthyáni Benedek kincstárnok támogatta is, hogy Miksa hadai által a birtokaiban okozott kárt helyrehozhassa. Míg élt, nem kellett attól tartania, hogy birtokai Dorottya vagy örökösei kezére jutnak, de mi lesz, ha utód nélkül hal el. Ezért 1500-ban III. Ferencz 20.000 forintnyi színleges köl­csönt vesz fel nővérétől, Katalintól és sógorától, Rozgonyi Istvántól, mely összeg fejében leköti birtokait. Másnap pedig Rozgonyi István és felesége kötik le 20.000 frtnyi kölcsön­összegért Héderváry Ferencznek az ő birtokaikat. 1 Majd megházasodik s feleségül veszi Csáky Benedek és Rozgonyi Apollónia leányát, Borbálát, Miklós csanádi püspök nővérét. 1504-ben a Csáky testvérek, Miklós, a csanádi püspök László, Ferencz, Anna, Bajnai Both Andrásné, Borbála, Héderváry Ferenczné és Katalin Valpó várát öröklik tarto­zékaival együtt, szintúgy a budai Mindszent-utczában egy kőházat Horogszegi Szilágyi Ozsvát leányától, Margittól, néhai Maróthi Mátyus özvegyétől. 2 Az 1505-iki híres rákosi gyűlésén jelen van, mint a nemzeti királyság híve. Nem sokáig maradt azonban kezükön az új birtok, mert 1505 októberében az irántok tanúsított szívesség és jótettek viszon­zásául Valpó várát és mezővárosát tartozékaival együtt Perényi Imre nádornak adják, akit novemberben be is iktat­tak a birtokokba. 3 Hogy mi lehetett e nagy szívesség, nem tudjuk, — de Ferencz emelkedése ezután kezdődik. 1506 tavaszán nővére várja őt, de nagy elfoglaltsága miatt látogatását későbbre halasztja. 4 Október 17-én már jajezai bán, mely alkalommal egyrészt Batthyáni Benedek kincstárnoknak kora ifjúságától fogva iránta tanúsított jóté­teményeiért, másrészt azon 12.000 frtnyi kölcsönösszeg 1 I. 350., 351. 2 I. 352., 353. — Németh Béla: Szigetvár története. Pécs. 1903.— 64. lapon azt írja, hogy H. Ferenc első felesége Enyingi Török Ambrus és Vittya N. leánya, Lucia volt s Török Imre 1515-iki végrendeletében gyámul kéri H. Ferencet, kinek neje az ő testvére volt. U. o. 67—70. 1. 3 I. 356. II. 412. * II. 414.

Next

/
Oldalképek
Tartalom