Závodszky Levente: A Héderváry-család oklevéltára. második kötet (Budapest, 1922)

212. Bécs, 1637 április 17. III. Ferdinánd felszólítja Héderváry Istvánt, hogy az óvári uradalom tisztjeinek adja át azt az andai job­bágyot, a ki sok lopás és egyéb kihágás után a börtönből meg­szökött, de a hedervari uradalomban elfogták. Eredetije papiron, záró pecséttel, Fasc. 106. Nr. 24. jelzet alatt. 213. Hanlísfalva, 1637 május 4. Néhai Morvái Morvay András fia László, hogy atyjafiának, Morvay Péternek 300 frtját megfizet­hesse, Morván (Zemplén m.) két jobbágytelket egy udvarházzal ós tartozékaival 10 évre zálogba ad Héderwary Ferencznek és feleségének, Czanádi Nagymihál^y Annának a kölcsönvett 300 frtért. Papiron, alján 7 gyürűpecséttel, Orsz. Levtár. N. R. A. Fasc. 1694. Nr. 46. jelzet alatt. 214. Pozsony, 1638 márczius 6. Néhai id. Mérey Mihály leánya, Zsófia, özv. Czobor Pálné 1609 augusztus 15-ike táján Eberhard várában, Eberhard, Kurt, Felistál, Nyárasd, Lak, Paka, Tarez, Előpat, Lakpat, Németpak, Pruk, Madaras, Teli, Csütörtök falvak­ban, Beke és Némettelek pusztákban (Pozsony m. és Csallóköz) bírt részét 2600 frtért eladta néhai Illésházy István nádornak és feleségének, Pálffy Katalinnak, a kik Hölgyi Gáspártól 1500 frtért hozzá vették még ennek Szemet (Pozsony m.) faluban birt részét. Később azonban, 1610 január 15-ikén eladták az egészet 4100 frtért Fanczy Ferencznek és feleségének, Bosnyák Magdolná­nak, ezek pedig Hetesi Pethe Lászlónak, kiről fiára, Györgyre szállott, majd tőle Laki Bakith Margithoz, néhai Balassa Menyhért özvegyéhez jutott. Id. Mérey Mihály leszármazottai a birtokokat magukhoz akarták váltani. U. i. Id. Mérey Mihály leánya Katalin Perényi Jánoshoz ment férjhez, kiknek leányuk, Erzsébet id. Károlyi Mihály fele­sége lett. Ezek gyermeke Zsuzsanna először id. Forgách Lászlónak lett a felesége, — mely házasságból származott ifj Forgách László, — másodszor pedig Eszterházy Pálé, — melyből pedig Eszterházy Ferencz és Erzsébet, Héderwary Istvánné szárma­zott. — Id. Mérey Mihály másik leánya Anna, Gyarmati Balassa Andrásné lett, kiknek fiók id. Balassa Imre Magyarbéli Bosnyák Juditot vette feleségül, mely házasságból született Balassa Imre, Judit és Emerentia. — Id. Mérey Mihály fia Imrének

Next

/
Oldalképek
Tartalom