Jenei Ferenc szerk.: Győri Szemle. Emlékkönyv Győr szabad és királyi rangra emelésének kétszázadik évfordulója alkalmával. 1943.

TANULMÁNYOK - Dr. Gálos Rezső: Egy kis szénvázlat Pálházi Göncs Miklósról

történeti Emlékek. Sopron, 1910. I. k. 59. 1. — 6 ) Magyar Protestáns Egy­háztörténeti Adattár. XV. évf. IIa Bálint: A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti iratai. 1934. (Az alábbiakban ProtEAd.) 91. 1. — 7 ) Pasz­lavszky Sándor, Károli Gáspár hagyatéka. Figyelő 1877. II. k. 261. 1. — 8 ) Payr könyvének id. h. — 9 ) Dézsi Lajos, Szenei Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. 1898. 347. 1. — 10 ) Dobronoky Miklós ref. szuper­intendensről van szó. — u ) Evangélikus. — 12 ) Ipolyi Arnold, Veresmarti Mihály élete és munkái. 1875. 224. és 378. 1. — 12 a) Az Gyermetskek Cre­doia. Előszó. — 12 b) L. erről Schulek Tibor, Bornemisza Péter. 1939. 43—45. 1. — 13 ) Payr S. adatát tehát, hogy Göncz 1614-ben lett szuperintendens, helyesbíteni kell. V. ö. ProtEAd. XV. k. 91. 1. — 14 ) U. ott. — 15 ) Márc. 3-án kelt levele Vitéz Imréhez U. o. 141—144. 1. — ie ) Hogy ennek tudatá­ban voltak, azt bizonyítja, hogy Thurzó Szaniszlót Szenei Molnár Albert is a protesínások oszlopos emberei között emlegeti. Dézsi, id. m. 348. 1. — Nádorságát (1622—1625) Göncz M. már nem érte meg. — 17 ) Több érdekes esetről számol be Vtéz Imrének, 1. Irodtört. Közi. 1905. 375. 1., sőt magának Thurzó Szaniszlónak is. — ProtEAd. XV. 160. és 162. 1. — 17 b) Sulyok id. m. 58. 1. — I8 ) U. ott, XV. 192. 1. V. ö: még Ipolyi Arnold id. m. 535. 1. — 19 ) IIa Bálint, Ref. egyháztört. adatok a Thurzó-levéltárban. 1934. 11. 1. —• 20 ) Payr Sándor id. m. — 21 ) Thienemann Tivadar, XVI. és XVII. századi irodalmunk német eredetű művei. Irodtört. Közlem. 1923. 29. 1. — 22 ) RMK. I. k. 205. 1. — 22 a) Nagy Benedek neve nem ismeretlen az irodalomtörténet­ben. V. ö. Pintér Jenő id. m. III. k. 160. 1. — 23 ) Farkas Imre levele Thurzó Szaniszlóhoz. Irodtört. Közlem. 1893. 100. 1. — 24 ) U. ott; a levélről tud IIa is Prot EAd. XV. 177. 1. és Payr Sándor is, Ev. egyházkerület tört., Sop­ron, 1924. — 25 ) ProtEAd. XV. 176. 1. — M ) Naplójából vettem ez adatokat. L. id. kiad. 64—65. 1. — 27 ) Eöttevényi Nagy Olivér, A győri ág. h. evan­gélikus egyház története. 1905. 22. 1. és Schulek Tibor, id. m. 58. 1. — 28 ) Eöttevényi Nagy is említi, u. ott. — 2y ) Bedy Vince, Adatok Győr 16. és 17. századbeli lakosságának vallás szerint való megoszlásáról. Győri Szemle, 1934. 53. 1. — 30 ) U. ott. — 31 ) Payr Sándor id. egyháztört. m. — *?) „Libellus cujusdam contra Pontificios translatus" írja utóbb özvegye, alább még idézendő levelében. —• 33 ) Thienemann id. értekezése, 30. 1. — 34 ) Ipolyi id. m. 479. 1. — 35 ) Útjának leírása (Iter Wittenbergense) a héder­vári leváltárban van. Szinnyei id. m. XIV. k. 157. hasáb. — 3e ) RMK. I. k. 222. 1. — 37 ) Talán ezzel függ össze Göncz Miklósnak Czobor Erzsébethez írt az a levele, 1618 április 24-ről, amelyet ProtEAd. XV. 141. 1. IIa említ. — 38 ) Bedy id. m. szerint Alsoki házát 1639-ben Draskovich püspök le is romboltatta. — 39 ) Egyháztört. Emlékek, 171. 1. — 40 ) Ebből következtet­tem, hogy 1570—1580 között született, amit megerősít, hogy 1601-ben Sár­várt praeceptor: valószínűleg teol. tanulmányai előtt. 41 ) Egy hónappal előbb halt meg ellenfele Náprágyi püspök is. — **) ProtEAd. XV. 240. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom