Jenei Ferenc szerk.: Győri Szemle. Emlékkönyv Győr szabad és királyi rangra emelésének kétszázadik évfordulója alkalmával. 1943.

TANULMÁNYOK - Dr. Gálos Rezső: Egy kis szénvázlat Pálházi Göncs Miklósról

küldte haza atyjának a munkát (a magyarban negyedrét 196 1.1) s Göncz Miklóstól az élete végét járó nádor kívánta annak le­fordítását. 1619-ben jelent meg a könyv, Göncz utolsó, nyomtatásban is kiadott munkája, Az Római Baby Ionnak Kőfalai. 36 ) Ma hét példánya ismeretes; többek között megvan Pannonhalmán és a győri nagyszeminárium könyvtárában is; ez utóbbiról Szabó Károly nem tudott. A könyv megjelenését Thurzó György gróf nem érte meg. A nem is 50 esztendős nádor elhunyta után Göncz érthetően özvegyének, Czobor Erzsébetnek ajánlotta a munkát. 37 ) De miként a nádor, maga Göncz sem érte meg könyvének megjelenését, valamint az épen személye körül a vármegyé­ben keletkezett viharok további forgatagait, 38 ) Szinnyei adata ugyanis, aki szerint Göncz 1620 februárjában halt meg, téves, Payr Sándor azóta közzétette Göncz özvegyének, Bakó Margit­nak levelét, 39 ) amelyben Sopron város tanácsát meghívja férje temetésére. Ebből hitelesen megtudjuk, hogy a neves győri papot és dunáninneni szuperintendenst, „a legszeretőbb férjet" az isteni akarat 1619 február 17-én, (csütörtöki napon) szólí­totta magához. „A pápisták ellen szóló, valaki könyvecskéjének fordítását" vitte Keresztúrra, Sopron megyébe, megint Farkas Imre nyomdászhoz és itt érte, váratlanul, korai 40 ) (immatura) halála. Február 24-én, ugyanitt temették el. 41 ) Payr szerint a soproniak innen vihették magukkal, bizonyára az özvegy adta nekik, Göncz töredékül maradt utolsó kéziratát, egy Liber Con­cordantiaet, amelyen Payr föltevése szerint még végső óráiban is, mialatt hitvitázó könyvét szedték, dolgozgatott. Március 19-én Thurzó Szaniszló már összehivatja Vitéz Imrével a prédikátoro­kat az új szuperintendens választásának előzetes megbeszélésére; a választás Brunczvik Tóbiás galgóci prédikátorra esett, aki 1620-ban Szeredre költözött. 1630 körül, a Thurzókkal együtt, Göncz utóda is katolizált. 42 ) * * ••"£ Nem volt célom Pálházi Göncz László egyházi törekvéseinek, munkálkodásának méltatását adni, nem is értek hozzá. Pázmány nagy korszakának egyik kiváló harcos embere volt, az ellentábor soraiban, Thurzó György nádornak s az egész Thurzó-családnak hűséges, jóembere. De irodalmi vonatkozásai miatt érdekelt az, amit róla összeszedhettem. Életére is bizonyára több világosság derűi még, a győri kultúrharcok történetét talán még kibogozza valaki, nálam hivatottabb. Csak a cövekeket próbáltam össze­keresgélni és megszilárdítani s győri vonatkozásaiért láttam jónak e vázlatot közzétenni. Jegyzetek. *) Abafi, Figyelő, 1876. I. k. 184. 1. — 2 ) Régi Magyar Könyvtár (az alábbiakban RMK) I. k. 200. 1. — 3 ) Magyar frók. III. k. 1894., 1354. hasáb. — *) Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Tudományos rendszerzés. 1931. III. k. 160. 1. — 5 ) Az iratot 1. Payr Sándor, Egyház-

Next

/
Oldalképek
Tartalom