Valló István szerk.: Győri Szemle 7. évfolyam, 1936.

Lovas Elemér: A Csák nb. Kisfaludy család

I. Balázs alispán Ládonyi Zsuzsanna 10) I. Pál, 1598-640. Bakó Katalin 1(2) 11. Mihály, 1598-630. Sitkei Zsuzsanna III. János, 1648. Sárkány Judit 1(3) II. István, 1642. 1, Bocsky Anna 2. Dely (Géczy) Anna Anna Káldy Ferencné I 5 ) Zsuzsannna Lörinczfalvy Jánosné Erzsébet 3 ) Judit II. Balázs f I. Zsigmond I. Ferenc II. Pál f II. László, f 1684. Magdolna Niczky Gáspárné 1648 1648 1648 Sibrik Mária Sennyei Gáspárné 1 1551 j 4 ) Ferenc, 1669, 1691. Katalin. 1669. Mária, 1669. | Bezerédy Mária Szegedy Bálintné Bezerédy Pálné II I. László, kuruc, f 1739 •j- ker. táblabiró? Svastics Erzsébet (özv. Sibrik Jánosné) III. Pál II. Zsigmond, 1700. Mária Borbála Radies Magdolna 1. Hajas Andrásné Tallián Pálné 2. Szita Ferencné IV. László, 1769. IV. Pál („Pálinkás fazekak") ker. táblabiró + 1769. Niczky Klára III Ferenc t Rozália Bottka Jánosné III. Zsigmond, 1769. Schönberger Julianna III. Mihály, t 1826. Mária', 1769. Terézia, 1777. özv. Katalin Zsófia Rozália', 1765. Anna Sándorffy Anna Vajda Ferencné Árossy Józsefné f 1763 előtt f Jankovics Lászlóné Anna Erzsébet Johanna Franciska Magdolna I. József Marton Meszlényi Leferbe Boros br. Ulm Józsefné Jánosné Ferencné Ferencné Maximiliana III. Sándor, a költő 1772-844. 1. Szegedy Róza 2. Vajda Amália I. Boldizsár Márkus Terézia II. Dániel IV. Mihály f Terézia Farkas Gáborné I I I I I I Mária Dénes, 1833. Teréz Móric, 1832. 111.Dániel, 1832. I.Vince, 1832. Szabó Póli Babits Teréz V. Mihály Noszlopy Franciska Anna Mayer Józsefné I. Elek, 1832. Raffel Erzsébet Arpád,egy.tanári. Kálmán I. Zoltán, pap I. Mihály, tanító VIII. Amália Géza I. Erzsébet, Zámory Adolfné Ilona Jolán, Sibrik Anlainé Sándor, közjegyző VII. 1. 1. István V. 2. 2. Róza 3. 3. Flóra 4. Mária 5. Tivadar Sándor VI. Károly II. Erzsébet Elek II. Károly II. Zsófia Vince II. Géza II. IV. János Zeitkér (Seidler) Terézia , I I VII. János Imre j Schrank Anna I. Gyula, 1832. Ilona Kovács Anna Szaák Elekné Andrássy Albinné I I. Károly, a költő 1788-830. VII. László* 1884. Muraközy Teréz II. Gyula Laura Csiszár Józsefné III. Gyula II. Zoltán VII. László Ida* 1880. VIII.László* 1833. II.Árpád ; Krúdy Andorné !4. Mária* 1886. VI.Pál* 1890. Jolán* 1898. Mészáros Gyuláné A Kisfaludy-ccalád címerére vonatkozóan megállapíthattuk II. Kisfaludy László nálunk őrzött leveleiről, hogy pecsét­gyűrűjének címerképe rokon azzal a címerrel, melyet Zsigmond király 1449-ben ajándékozott egy Kisfaludy-család tagjainak, akik azonban sehogyan sem illeszthetők be a családfába. Azt nem tudom, hogy a mi Kisfaludy-családunk mikor veszi használatba ezt a címert, vagy miért nyúlt hozzá, mikor ismeretes olyan Kis fal udy-címer, amely a Csák-címerrel van rokonságban a pajzs­mező képében, az ágaskodó oroszlánban s többlet csak a pajzs fölött látszó pelikán-ábrázolás. Az 1419. évi címertől abban tér el a Dunántúlon élő Kisfaludyak címere, hogy a holló nem balra, hanem jobbra fordul és nem egyes, hanem ,kettős keresztet tart. De van eltérés az oroszlánképes Kisfaludy-címer és a Csák-címer közt is. Az utóbbin az oroszlán jobb mellső lába nem tart kardot. Abból, hogy a Dunántúlon élő Kisfaludy-család használatba vett és vehetett egy, a családjába ma már be nem illeszt­hető Kisfaludy-címer!, bizonyára megvolt az alap a rokoni kapcsolatokban. Az ismét bizonyos, hogy a Csák-nemzetség tagjai a dunántúli Kisfaludy-ak, viszont a gömörmegyei Kisfaludy-ak címere a Csák-címerből fejlődött, s így nyilvánvaló, hogy a három Kisfaludy-családnak rokonságban kellett egymással Ienniök. (L. Siebmacher, 236. tábla, és 313. ].; Pótkötet 77. t. — Karácsonyi J. : Magyar Nemzetségi Címerek, II. tábla 8. sz. Turul. II. 105. 1.) 3 ) Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái c. könyvében, (Győr, 1931.) az 594. l.-on Mihály négy gyermekét említi, de közülük csak a Lászlóra vonatkozó adatok hibátlanok. Sándor Bognár Pálné Mária és Radó Józsefné Erzsébet azonban nem Mihály gyermekei, hanem Sándoréi és Kemény Zsuzsannáé és nem 1700, hanem 1769 körül szerepelnek. (L. (3) táblán.) — Arról, hogy az itt szereplő Judit Rumy György felesége lett volna, kézíratunk nem tud. 4 ) Nagy Ivánnál ez a Borbála először Sibrik János feleségeként szerepel. Kéziratunkból nyilvánvaló, hogy Sibrik_Jánosnak Svastics Erzsébet volt a felesége. Szita Ferencné Erzsébet (!) neve fordul elő egy 1769. évi oklevélben. Ez az Erzsébet Imre és Torkos Éva harmadik leánya lehet, kiről Nagy Imre nem tud. (L. (3) táblán.) s ) Valamelyik leszármazási táblába becsúszhatott a hiba, mikor a mi táblánkon III. Lászlót teszik meg a további nemzedékek ősévé Zsigmond helyett. Kézíratunk szerint Zsigmond propagálja tovább a családot, s ebben nem tévedhetett az 1763-ban készült kézírat, hiszen nagyon is közel van még a szereplőkhöz. 6 ) Ezzel a generációval fejeződik be kézíratunk. A leányok férjét, elvétve fiukat még említi a nemzedéktábla, a férfitagok még mind

Next

/
Oldalképek
Tartalom