Valló István szerk.: Győri Szemle 7. évfolyam, 1936.

Jankó László: Győri ötvösök a

közt) előforduló Békéssy Gáspárnak épen a fia lehetett talán, mintahogy az ötvösség mestersége elég gyakran apáról fiúra szállt. Meg kell jegyeznem, hogy így most már nem Wajda­koszoru Gáspárt, hanem Békéssy Gáspárt kell sejtenünk ab­ban a.; Eöltues Gáspár-han, 17 ) kivel Győr város protokollumai­ban 1601-ben és 1603-ban, valamint a győri székeskáptalan ma­gánlevéltárában 1604-ben találkozunk, s ugyancsak Békéssy Gáspárral lehet azonos Győr város tanácsának 1605. április 24-i jegyzőkönyvében az az »öttues gaspar« is, ki ott mint esküdt említtetik. 18 ) Valóbbszínű is így, mintsemhogy »Eöt­tues Gaspar«-ban arra a Wajdakoszoru Gáspárra kelljen gon­dolnunk, ki már 1573-ban mint »Aurjiaj^r^_nunc_jn habit ator Civitatis Nostrae Jauriensis« szerepel, s ugyanakkor már "Ház­tulajdonos is. 19 ) Az 1603. évi új céhszabályzatban névszerint megemlített 16 ötvösmester közül tehát az első hetet, úgymint: Czakó Já­nost, tolnai Bornemissa Jánost, Kéry Mártont, Rimaszombati Miklóst, Laskay Miklóst, Békéssy Gáspárt és Keörössy Mi­hályt egybefoglaltan győri ötvösmestereknek kell tekintenem. A többiek közül Szalay János, Debreczöny János, Bornemissa János és Heran (Ermar?) János — véleményem szerint — ko­máromiak, Sárváry Pál, Tolnay Gáspár és Foghteörő (Fok­tövy?) János érsekújváriak, Váczy György és Wivary János pedig esztergomi ötvösmesterek lehetnek. Lehettek még mások is, kik névszerint az új céhszabályzatba bele nem foglaltattak, de ha csak 7 ötvösmester dolgozott is egyazon időben Győr városában, kik a céhnek tagjai voltak, már ez a szám is azt mutatja, hogy Győrnek fejlett ötvösipara volt. Hiszen még 1576-ban a felvidéki Besztercebánya városában is 8 ötvösmes­ter dolgozott. 20 ) A városi telekkönyvek azután más újabb győri ötvös­mester felfedezésére is vezettek. Villányi Szaniszlónak már említett munkájában (166. lap) — az 1617. évi telekkönyv­ben — » Eötvös Sándor polgar« házát találjuk a Szent Lipót­utcában. (Ma Kenyérköz.) Először még kétséggel fogadtam a nevet, mert nem tudhattam, foglalkozást kell-e értenünk rajta, vagy már családnevet? Maga a Sándor név is foglalkoztatott, mert a 17. században másutt nem találtam. Gyakran előfor­dulnak a János, István, Mihály, Péter, Márton, Miklós, Ba­lázs, Pál, Gergely, Benedek, Gáspár, Ádám, György, András stb. nevek, azonban a Sándor névre nem akadtam sem a telek­könyvekben, sem a 17. század tanácsjegyzőkönyveiben. Azaz ü). Jankó László: Győri öir>ösök a 16—19. században. (Győri Szemle 1934. 418.' lap 1 12! Gvőri vá^si Iftvéltár: Prot, ab Anno 1600—16^9. 53. lap. 2£) Gvőri székeskáp^alan hiteles-helyi levéltára: 1573. évi 3. fölv. jegyző­könyv 100. lap. î0 > V. ö. Dr. Ballagi Aladár: Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. (Arch. Ért. 1883. 201—334. I.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom