Valló István szerk.: Győri Szemle 4. évfolyam, 1933.

IV. évfolyam. 7-9. szám. 1933. szeptember-november - ADATTÁR - Géfin Gyula: Kisfaludy Sándor kiadatlan levelei. (1. közlemény)

söbbi hercegprímás magához vette,' 1 ) udvari káplánná, majd érseki szertartóvá nevezte ki, 1769-ben pedig a kegy urasága alá tartozó rohonci (Vas vm.) plébániát adományozta neki. A tehetséges és hivatalos ügyeinek intézésében gyors és pontos fiatalembert Zichy Ferenc gróf 'győri püspök 1769-ben a vasvár—szombathelyi társas­káptalan tb. (kanonokjává .és szentszéki tanácsossá, 1772-ben rohonci esperessé nevezte ki. — 1777. november 7-én Mária Terézia a hat tagúvá bővített vasvár—szombathelyi székeskáptalan utolsó stal­lumát Szegedynek adományozta. Tehetségével, szorgalmával és gya­korlati érzékével, úgy látszik, sikerült Szombathely első nagy püspö­kének, Szily Jánosnak megelégedését is kiérdemelnie. 2 ) Főként fon­tosabb ügyekben történt hivatalos kiküldetéseiben és az; épülő sze­minárium javainak adminisztrálásában tett hasznos szolgálatokat az ifjú szombathelyi egyházmegyének. 1780. novemberében felsőörsi javadalmas prépost lett. Ünne­pélyes beiktatása 1781. okt. 30-án Felsőörsön történt, préposti be­nedictióját pedig nov. 1-én a veszprémi püspöki kápolnában Bajzáth veszprémi püspöktől kapta. 1785-ben II. József, ezúttal az egyházjog szellemében, meg­tiltotta, hogy azok, akiknek lelkipásztorsággal összekötött javadal­muk van, oly javadalmat is élvezzenek, mely őket lelkipásztori ál­lomáshelyükről elszólítja. Május 5-ikán kelt leiratában Szegedyt is felszólítja, nyilatkozzék, melyik javadalmát akarja megtartani: a szombathelyi kanóniát, vagy a felsőörsi prépostságot? Hiába hivat­kozott Szegedy arra, hogy a felsőörsi prépostsággal nem járt régeb­ben lelkipásztori kötelezettség, csak padányi Biró Márton kötötte azt hozzá négy évtized előtt, II. József nem engedett, Szegedynek választania kellett: 1785 nov. 29-én lemondott a szombathelyi kanó­niáról. 3 ) Nehéz szívvel hagyta el a pezsgő életű püspöki várost, amelyben ép akkor építette számára a hírneves Hefele Alenyhért azt az elegáns barokk palotát, amely ma is a város legszebb épületei közé tartozik. 4 ) 1801-ben a királyi tábla prelátusi tisztjének elnyeréséért fo­lyamodik, az uralkodó választása azonban a nála mindenképp kivá­lóbb perlaki Somogy Lipót győri kanonokra, a későbbi szombathelyi püspökre esik. 5 ) 1 ) Batthyány érsek levele Szegedy Antalhoz 1760. nov. 3. (Vasvármegye levéltára. Szegedy-csaiád iratai ) 2 ) Szily püspök 1780. november 29-én kelt levelében arra kéri Francesco Pinto Poloni római ügyvivőt, eszközölje ki az ap. szentszéknél, hogy Szegedy a szombathelyi kanónia mellett megtarthassa a felsőörsi prépostságot is és a felsőörsi plébániát helyettes által adminisztrálhassa. (Szombathelyi püspöki levéltár I. állv. kurrens iratok.) 3 ) Szombathelyi püsp. lev. I. állv. kurrens iratok. *) Ferenc főherceg, a későbbi király 1786 nyarán Szombathelyen töltött egy hónapot. Naplójában olvassuk e szavakat : „Ein gewisser Probst Szegedy bauet nunmehr ein (Haus), welches ganz hübsch werden wird." Staatsarchiv, Wien Familien-Akten 121. — A Szegedy-ház 1808 óta a premontrei kanonokok rendháza s ) V. ö. Géfin : A szombathelyi egyházmegye története I. 248. (Szombat­hely, 1929.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom