Valló István szerk.: Győri Szemle 4. évfolyam, 1933.

IV. évfolyam. 7-9. szám. 1933. szeptember-november - ADATTÁR - Géfin Gyula: Kisfaludy Sándor kiadatlan levelei. (1. közlemény)

ADATTÁR. Kisfaludy Sándor kiadatlan levelei. — Első közlemény. — Gálos Rezső Kisfaludy-kötetében 1 ) már említi, hogyi munká­jának nyomatása közben Kisfaludy Sándornak több, eddig ismeret­len levelére bukkantam. Ezeket közlöm az alábbiakban. Tartalmuk és lelőhelyük szerint három csoportra oszlanak. Elsőbe tartoznak a költőnek Szegedy János préposthoz irt levelei, amelyeket tartalmilag kiegészítenek a Diénes István ügyvédhez írot­tak. Ezeket a Szegedy-csaiád archívumának Vas vármegye levéltárá­ban elhelyezett része őrzi. A második csoportba tartoznak Kisfaludy Sándornak Bezerédj Györgyhöz, Szegedy Antónia férjéhez irt le­velei, amelyekét a Bezerédj-családnak a Nemzeti Múzeumban el­helyezett levéltára őriz. A harmadikba a költőnek Szegedy 1 Ferenc­hez, Róza öccséhez küldött levelei tartoznak, amelyek a Szegedy­csaiád levéltáraiban (Gyöngyöshermán, Vas vm. és Ötvös, Zala vm.) vannak elhelyezve. ; Mielőtt a leveleket közölnénk, bemutatjuk olvasóinknak a le­velek címzettjeit: Szegedy Jánost, Bezerédj Györgyöt és Szegedy Ferencet. * Mezőszegedi Szegedy János (mezőszegedi Szegedy János táblabíró és kesselekői Majthényi Polyxéna fia) Kőszegen, 1741. febr. 5-én 'született. Gimn. tanulmányait Kőszegen, a filozófiát ;az 1757—1759. években 'Nagyszombatban végezte a Jézus-társaság is­koláiban. Utóbbi helyen a kongregációnak titkára volt, s prézese, a nagynevű Pray György azt irja róla, hogy jámborságával példaképe volt társainak. A nemesi konviktus régense P. Grueber tanúsítja, hogy tanulmányait kitűnő sikerrel végezte s tehetsége és szorgalma a legnagyobb reménnyel töltik el tanárait jövőjét illetőleg. (Ötvöst lt.) — Í1759 őszén a bécsi egyetemre megy s főleg Martini előadá­sait hallgatja, akinél szép sikerrel vizsgázik ugyan, de családjának hagyományos vallásossága (csakúgy mint Pál bátyját, a jeles je­zsuitát s későbbi (székesfehérvári nagyprépostot) arra indítja, hogy búcsút mondjon a világi életnek. 1760-tól a kalocsai szeminárium növendéke. 1764-ben Batthyány József gróf, kalocsai érsek, a ké­1 ) Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Győr, 1931 VIII. és 599. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom