Valló István szerk.: Győri Szemle 1. évfolyam 1930.

I. évfolyam. 7-8. szám. 1930. szeptember-október - ADATTÁR - Timár Kálmán: Kisfaludy Sándor síremléke

Tímár Kálmán : Kisfaludy Sándor síremléke. 269 elé állítandó díszes síremlékre, az alakított választmány pedig meg­bízott engem : hogy küldjek egy aláírási ivet Nagy Méltóságodnak is, mint a kiben az irodalmat pártoló, az érdemeket elismerni és méltá­nyolni, minden szép és nemes iránt lelkesedni tudó egyik jeles íiát a honnak van szerencsénk tisztelni. Midőn tehát az emiitett aláirási ivet ide mellékelném, egyszersmind azon hazafias kéréssel vagyok bátor N. Méltóságodhoz járulni : méltóztassék nemes ügyünket ismert buzgóságával fel­karolni és gyámolítani, az aláirási ivet minél szélessebb körben köröz­tetni, végre a begyülendő pénzeket, melyekrül a lapok utján nyilvános elismerés és számadás fog közzététetni, a bizottság pénztárnokának Eitner Jósef urnák Sümegre négy hó múlva megküldeni. 1 ) Őszinte tisztelettel Csab-Rendeken Zalamegyében , ... a síremlék bizottság elnöke. Barcza Sándor. Haynald a felszólításra iktatásként ennyit jegyzett rá : pr. Y1L Julii, 1867. Kisfaludy. 2. Az emlékbizottság nem várta be a felhívásban jelzett négyhónapos határidőt. A bizottság elnöke, Barcza Sándor, Zala vármegye első alispánja, júl. 20-án sajátkezűleg írt levéllel kereste fel Haynald érseket. Levelének szövegezése a nyomtatott felhívásra támaszkodik. Erre az ívrétalakú levélre is rávezették az érseki irodában az iktatást : Kisfaludy szoborra \ 1000 \ 25 ft. — Ugyancsak rá­vezették a levélre a válasz fogalmazványát. Haynald érsek rend­szerint valamelyik udvari papjának tollbamondta leveleit. A mos­tani fogalmazvány Majorosy János érseki titkár, a későbbi tinnini püspök, kézírása. Haynald átnézte a fogalmazványt s több helyütt javított rajta. A fogalmazvány így hangzik : Tettes Bizottsági elnök Ur ! A mily tisztelettel viseltetem halhatatlan Kisfaludy Sándor koszorús költőnknek géniusza iránt : ép oly készséggel küldöm Tettes Uraságod becses felszólítása folytán a sirhalmánál felállítandó diszes emlékre az ide mellékelt huszonöt forintot, kitűnő tisztelettel maradván Bécsben 8/ 8 1867. exp. 11/8 1867 elkötelezett szolgája. 1 ) Eiteritzi Eitner József művelt cserzővarga németnyelvű emlékirataira utal Szinnyei írói névtára. Darnay Kálmán Kaszinózó táblabírák (Bpest, 1928. I—II. k.) c. művét anyai nagyatyja, Eitner József emlékének ajánlja. Eletéről is emlékezik. (Pl. II. k. 220. 1.) Eitner volt a Sümegi Kaszinó első pénztárosa, 1848-ban pedig Sümeg városbírája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom