Bedy Vince: A győri székeskáptalan története /Győr egyházmegye múltjából 3. (Győr, 1938)

Második rész. A kanonokok névsora

lalta és elidegenítette. Azi esztergomi káptalan 1652-ben 2000 forintért tovább adta e házat Thuckner Boldizsár Ferenc győri seregkapitánynak; innét került az Ott-csa­lád birtokába. Ma is Ott-ház néven ismerik a mai Erzsé­bet-tér és Szent László király-utca sarkán, és a Szél-utca (Jacobusgassen) sarkán álló szép baroképületet. A nagy paphiány miatt 1656-ban a kónyi plébá­niát adminisztrálta és egyúttal a kónyi birtokot bérelte. Családját illetőleg 1666-ban azt a vallomást tette a káp­talan előtt, hogy Várad elfoglalása és felégetésekor test­vére, Kövér Balázs elvesztette minden vagyonát, fele­ségével és gyermekeivel együtt a törökök fogságába esett, ő váltotta kï a káptalan segítő adományával. Most testvére megélhetésére neki adja a káptalani iskola szomszédságában lévő gyó'ri házát, bácsai házát, Kis­barátin, Nyúlon és Szabadhegyen levő 7 szőllőjét, a győri határban fekvő 3 hold szántóföldjét. E felvallás arról is tudósít bennünket, hogy Ga­borjáni meglehetősen jómódú gazda volt. Meghalt 1676. január 24-én d. e. 10—11 óra között. A számadókönyv azt jegyzi meg róla, hogy az éltes férfiút nem az öregség ölte meg, hirtelen halállal hívta el az Ür. Kiváló férfiú, a kifogástalan papi élet minta­képe volt. (Veress E. i. m. 4L 1. — Győri kápt. n./. lvl. IV. Szím. k. 364. 510. ö36. 1. — V. Szám. k». 112. I. 21». T. 3229. sz. ­23. T. 3401. 3411. sz. — U. 0». hit. h. lvt. 5. T. 25100. s z. — X. felv. jk. 84—5. 93—1. 101—3. 1. — XI. felv. jk. 29/ 1. — XII. felv. jk. 2. rész, 21—4. 1. — Győri püsp' lvt. Prótocoll. Sedis. Spirit. IL. 3. K). 13. I. — III. 3. 1. — Héderváry-csíalád oklvt. 243. sz. okm.) 1647—8. Wlahovich János mesterkanonok. Darázs­falvi születésű, horvát nemzetiségű. Naprághi Demeter szentelte pappá, Stützing Lénárd báró kegyúr neki adta a vulkapordányi plébániát 1611-ben, melyen 36 és fél évig működött, egyben a soproni kerület esperesi tisztét is viselte. Saját költségén templomot épített, melyet 1642­ben maga Draskovich György püspök szentelt fel pün­kösd után kedden. A püspök ez érdemeiért akarata elle­nére kanonokká nevezte ki 1647-ben; stallumába április 23-án iktatta be a káptalan. A következő 1648. év október végén Draskovich püspök lemondatta stallumáról. 1651­ben ismét a vulkapordányi plébánián találjuk, ahol ek­kor új iskolát épített. (Győri püsp. lvt. A soproni főesperesség 1611. 1651. évi

Next

/
Oldalképek
Tartalom