Arrabona - Múzeumi közlemények 31-33. (Győr, 1994)

Dominkovits Péter: A Neuhold család tóközi birtoklásáról

A NEUHOLD CSALÁD TÓKÖZI BIRTOKLÁSÁRÓL (Vázlat egy XVIII-XIX. századi Győr megyei középbirtok történetéről) A Rábaközzel, Hansággal szomszédos Győr megyei Tóközt néprajzi kutatásunk a Kisalföld archaikusabb paraszti kultúrájú területeként tartja számon. E kistáj település és társadalomtörténeti vizsgálata is nagyon érdekes, hisz a XVIII-XIX. század fordulóján a megye egyik legnagyobb földesura, a győri káptalan jobbágyközségei mellett (Markota, Bödöge, Fehértó, Kóny etc.) nemesi közbirtokosságokat (pl. Réti, Bezi, Hugat pusztával), szűk határú curialis községeket (Cakóháza, Enese) is találhatunk itt, miként a nemesi kö­zépbirtokot Győr megye akkori legnagyobbja, a Neuholdok sövényházi uradalma képvi­selte. Dolgozatunkkal - a forrásadottságok figyelembevételével - a Neuhold család sövény­házi birtoklását felvázolva a lokális nemesi társadalom jobb megismeréséhez, átrétegződé­séhez, és a település és birtoklástörténeti kutatásokhoz szeretnénk adalékokkal szolgál­ni. 2 Birtokszerzés, a birtokosok . Sövényházát, a győri jezsuita kollégium egykori birtokát 1777 nyarán Neuhold János bécsi udvari kamarai tanácsos hasznos és hű szolgálataiért kapta Mária Teréziától. Az 1753-ban nemesített pozsonyi család fia káprázatos hivatali karriert futott be. 1767-1773 között a Magyar Kamara tanácsosa volt, majd 1773 májusában a Magyar Királyi Udvari Kancelláriához került Urményi József utóda lett a bécsi Udvari Kamaránál. Sövényházát Szapud pusztával Neuhold János és fiági leszármazói királyi donatioként örökös jogon nyerték. Leányági öröklés esetén a kincstár 48 241 Rf 127 7/9 kr-ban meghatározva fenn­tartotta a visszavásárlás jogát, jelezve; Neuhold János tetemes pénzösszegért "jure in­scriptionis" szerezte e birtokot. Ő és örökösei több mint 5500 holdas uradalom fölött rendelkeztek, mely területét tekintve Győr megye legnagyobb középbirtoka volt. Az új birtokos megyei ténykedése határvitával kezdődött. A Rábca-szigetet (diverticu­lum) a tiltakozások ellenére a sövényházi határhoz csatolta. A későbbiekben, sok megyei 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom