Székesfehérvári Szemle 7. évf. (1937)

Káthy István. tökéletes. A képek elhelyezése is minden kívánságot kielégít. A kiállított anyagot Csánky Dénes úgy válogatta össze, hogy az átmetszete legyen az újabb magyar festészetnek. A képek sor­rendje is ezt a célt szolgálja. A letétbe helyezett 49 kép és 6 szobor mesterei között a magyar festőművészet legnagyobbjai is szerepelnek, miként ezt a képtárnak jelen füzetünkben közölt katalógusa mutatja. Marosi Arnold. Emlékek a székesfehérvári püspöki könyvtár múltjából. M EGCSONKÍTOTT HAZÁNK számottevő kultúrértékeit Székes­fehérvár az ujabb időben két nagyobbszerű intézménnyel gyara­pította : a Székesfehérvári és Fehérmegyei Múzeummal és a Püspöki Könyvtárral. Az első az utóbbi években kis magból tere­bélyes pompás fává nőtt, a másodikat fel kellett fedeznünk s régi romjaiból uj életre hívnunk. A székesfehérvári püspöki könyvtár legújabb restaurációja és feldolgozása még nem ért el odáig, hogy a könyvtár történe­tének pontos adatait feltétlen bizonyossággal megállapíthassuk. Sajnos, oly kevés megbízható levéltári adat áll rendelkezésünkre a könyvtár keletkezésének és fejlődésének történetére vonatkozó­lag, hogy azt csak a könyvtár anyagának feldolgozása után, az egyes könyvekből merített belső dokumentumok összegyűjtése és összehasonlításából nyomozhatjuk ki majd pontosan. Bizonyos, hogy a régi fehérvári kiváltságos káptalan könyvtárából egyetlen könyv sem maradt reánk 1 ), a püspöki könyvtár uj intézmény, alapí­tása körülbelül az egyházmegye alapításának, illetőleg berendezke­désének idejére esik. Könyvállományát jórészt a püspökök vásárol­ták, vagy kapták ajándékba 2 ), de mivel Mária Terézia, II. József és az 1855. aug. 18-án kihirdetett konkordátum a Kollonich féle 1702. évi egyezményt s az 1715. évi 16. t.c. 2.§-t tiszteletben tartva ugy intézkedtek, hogy a püspököktől maradt könyveket lel­tár szerint kellett átadni az utódoknak, könyvtárunk anyaga száz­ötven év leforgása alatt tekintélyesen megnövekedett. i) Pauer Joannes : „História dioecesis Albaregalensis. Albae-Regiae," 1877. p. 81. 2 ) Radványi Miklós : „Jelentés a székesfehérvári püspöki könyvtár álla­potáról 1908. évben." 2. 1. Püspöki levéltár 442. lt. sz. Ad 1908/okt. 28. - 36 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom