Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 34. 2004 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (2005)

Évi jelentés 2004 – Jahresbericht 2004 - Személyi hírek – Personalnachrichten. XXXIV. p. 164–166.

umunkat sem kímélte. 2004. december végén a következő munkatársaktól kellett megválnunk: Dr. Bóna Istvánné régész, dr. Bujdosó Anikó régész, Illyés Endréné restaurátor osz­tályvezető, Gyimesi Edit népművelő, Dávidné Horváth Enikő újkortörténész, Karvaly G y u 1 á n é adattáros, Klicsné Kupi Ildikó gazdasági ügyintéző, Kocsisné Magulya Zsu­zsanna rajzoló, Tésy Tibor restaurátor, Varga M i h á 1 y n é kézbesítő, Koll Gábor, Erdész László, Pallag Imre, Szabó János, Nagy Gyula, Reznyák József, Csizma­dia József, Török József, Molnár Lász­ló, Faragó Károly éjjeliőrök, Kratancsik Istvánné, Kúti Sándorné, Gavlik Istvánné teremőrök, Bódás Jánosné segéd­munkás, ifj. Nagy Gyuláné takarító. Gorsiumban két teremőri állás kellett megszüntetnünk, s a vidéki kismúzeumok gondnoki állásainál, két teremőr­nél és éjjeliőrnél munkaidő csökkentésre kényszerültünk, ami a kiállítások nyitva tartásának jelentős megrövidülé­sét hozta magával. Tudományos, társulati, bizottsági taggá választás Demeter Zsófia a Magyar Történelmi Társulat tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudo­mányi Doktori Iskolája alapító tagja, az Alba Polisz Tu­dományos Park alapító tagja, valamint az Örökségme­nedzsment szakosztály elnöke. A Deák Dénes Alapítvány kuratóriumának, valamint a Móra Ferenc-díj kuratóriu­mának tagja. Fitz Jenő, mint a Magyar Régészeti és Művészet­történeti Társulat elnöke részt vesz a Társulat évi munká­jában és programjaiban, valamint mindazokon a tudomá­nyos, nemzetközi rendezvényeken, amelyeken a Társula­tot képviseli, illetve a Társulat nevében elnöklésre, meg­nyitásra felkérik. Az ELTE művészettörténeti tanszékén, mindkét félévben, Ókori művészet címmel előadásokat tart. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az MTA Dokto­ri Tanácsának felkérésére, a minősítő eljárásokban mint bizottsági elnök, opponens, vagy bizottsági tag részt vesz. Hasonlóképpen - felkérésre - részt vesz a tudományegye­temek PhD vizsgabizottságaiban mint elnök, opponens, vagy bizottsági tag. Az OTKA Régészeti Zsűrije számára - felkérésre - szakvéleményt ad. Lukács László 1990 óta folyamatosan tagja a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Bizottságának. A Magyar Néprajzi Társaság alelnöke, az Osztrák- és a Finn Néprajzi Társaságok külföldi levelező tagja. 2000­től tagja az American Biographical Institute nemzetközi tudományos tanácsadó testületének. Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Néprajzi Munkabizottságának tagja. Lukács László 1989 óta képviseli Fejér megyét a Duna menti tartományok és megyék kulturális és tudományos bizottságában. A Kodolányi János Főiskola meghívott egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajzi doktori iskolájának alapító tanára. A Szabadpart című on line folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Tagja a Fórum Kisebbségkutató Intézet révkomáromi Néprajzi Kutató Intézete tudományos tanácsadó testületé­nek. Kuratóriumi tag a Pesovár Ferenc Alapítványnál. Matussné Lendvai Márta tagja a dunaújvá­rosi önkormányzat kulturális bizottsága mellett működő, annak munkáját segítő, a kulturális intézmények vezetői­ből álló Művelődési Műhelynek. Varró Ágnes az MTA Veszprémi Területi Bi­zottság Néprajzi Munkabizottságának tagja. Pályázat, ösztöndíj Lukács László A Velencei-tó környéke szőlő­művelése, présházai, borpincéi című tanulmánya a Ma­gyar Tudományos Akadémia 2004. évi tudományos pá­lyázatán III. díjban részesült. Konferencia részvétel Gergely Anna részt vett az MTA rendezésében Budapesten tartott A holokauszt Magyarországon 60 év után, európai perspektívában című konferencián (április 16-18.), Theodor Herzl halálának 100. évfordulója alkal­mából az Osztrák Kulturális Fórum és az MTA Judaisztikai Kutatócsoport által rendezett konferencián (június 7.), valamint a Büchler Sándor Baráti Társaság és a Judaica Alapítvány Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket. A magyar zsidó történetírás koncepciói és pers­pektívái című konferencián, Budapesten (december 6.). Izinger Katalin és Szűcs Erzsébet részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Németh Lajos születésének 75. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen (december). Krizsány Anna a Hadtörténeti Múzeum rende­zésében tartott Interaktivitás a múzeumokban és az örök­ségi helyszíneken című konferencián vett részt (november 15-16-17.). Lukács László részt vett Veszprémben az MTA Veszprémi Területi Bizottsága által rendezett, a Fórum Kisebbségkutató Intézet révkomáromi Néprajzi Kutató Intézetének tevékenységét, eddigi eredményeit bemutató konferencián. Demeter Zsófiával együtt előadást tartottak Alapon a Mezőföldi Kulturális Találkozón. Társadalmi szereplés Kiállítás megnyitók Izinger Katalin nyitotta meg Fazekas Valéria Kalap-szobrok című kiállítását a Szent István Király Mú­zeum Dísztermében (április 3.) és Németh László kerami­kus Vágy, vírus, botrány című kiállítását a Pelikán Galéri­ában Székesfehérváron (október 29.). Keszi Tamás nyitotta meg a Komatál című kiállí­tást a dunaújvárosi Munkás Művelődési Központban (május 22.). 165

Next

/
Oldalképek
Tartalom