Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve. 20. 1980 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1983)

Közlemények – Mitteilungen - Gelencsér József: Tejfeldolgozás, tejtermék fogyasztás Sárkeresztesen. – Dairy productions and consumption of dairy-products at Sárkeresztes. p. 243–248. t. LXXXI–LXXXII.

TEJFELDOLGOZÁS, TEJTERMÉK FOGYASZTÁS SÁRKERESZTESEN A magyar néprajztudomány a dunántúli parasztság táplálko­zási kultúráját vizsgálva jelentős eredményeket ért el. Ezen belül többen foglalkoztak a tejfeldolgozás, tejtermék fogyasztás kér­désével. A teljesség igénye nélkül elég utalni Kardos Lász­ló, Vajkai Aurél, Kisbán Eszter, Knézy Judit, Sergő Erzsébet nevére és munkáira.O Témánk szempontjából különösen az utóbbi kutató tevékenysé­gét kell kiemelni, mivel Fejér megyében több jelentős gyűjtést is végzett. ( 2 ) A megye településeinek tejfeldolgozása, illetve fogyasztása a társadalmi, technikai fejlődéstől, a földrajzi elhelyezkedéstől, a hagyományoktól függően eltérően alakult. A központi fekvésű megyeszékhely, Székesfehérvár lakosságának tejtermékkel történő ellátásában a jelentős számú helyi parasztságon kívül a várostól mintegy 10 km-es sugarú körön belül eső települések lakosságá­nak szinte kizárólagos szerepe volt. Küzülük is kiemelkedett U r h i d a, s azt követte Sárkeresztes parasztsága. A területi munkamegosztásban a tejfeldolgozásra specializáló­dott két község ilyen tekintetben éppen olyan hírnévre tett szert, mint a cecei, abai paprika, az alapi, seregélyesi dohány, a csóri fehérvárcsurgói, balinkai káposzta, a pákozdi paradicsom, a sukorói cseresznye, a Székesfehérvár—palotavárosi zöldség. A sárkeresztesieket a nagy mennyiségű tejtermelés, fogyasztás, értékesítés nyomán nem véletlenül csúfolták savósoknak. A mint­egy 1000 lakosú, zömében református vallású község életében csaknem napjainkig, de különösen az 1960-as évek végéig jelen­tős szerepet töltött be a tejfeldolgozás és fogyasztás. A hétköz­napok, ünnepek táplálkozását alapvetően meghatározta, más­részt az értékesítés kapcsán befolyásolta az életmódot, a munka­rendet. Évsz: Borjú Növen­Tehén Bika Igás- Hízó- Ossz. dék ökör marha 1895 36 169 315 4 187 — 711 1911 10 202 400 4 162 20 798 1935 17 259 280 3 147 3 709 1942 10 254 280 12 248 2 806 Az adatok magukban foglalják a gróf Károlyi uradalom állat­állományát is.( 5 ) A II. világháború a falutól minden téren nagy áldozatokat követelt, így a harcok befejeztével, 1945. április 24-én mindössze 20 tehén és üsző, valamint 6 borjú állt a községbeliek tulajdoná­ban^) 1945. őszén is csak 23-ra illetve 24-re emelkedett ez a szám( 7 ) A háború előtti nagyságrendet többé már nem is sikerült elérni. 1962 1966 Borjú 24 7 Növendék Előhasi Tehén üsző 177 129 199 142 Hízó­marha 65 72 Ossz. 465 358 A személyi tulajdonban levő állatállomány az 1960-as évek elejétől fokozatosan csökkent, ma már csak 8—10 szarvas­marhát számlál. Számottevő tenyésztés termelőszövetkezeti keretek közt folyt, illetve folyik. Az általunk vizsgált, a századfordulótól a 20. sz. közepéig terjedő időszakban jelentős változás következett be a marha­fajtákban.( 8 ) Marhatartás a községben és az uradalomban A múlt század közepén a statisztikus a községbeli tehenek számát 157-re, a gulyát 115-re tette.( 3 ) A 19. sz. végétől századunk közepéig a szarvasmarha-állomány az alábbiak szerint alakult.( 4 ) Évsz: 1895 1911 1935 1942 Magyar fajta 503 106 119 87 Pirostarka és szimentáli 101 685 588 717 Borzderes (1) A tejfogyasztás kérdéséről részletes adatok találhatók a monográfiákban (KARDOS 1943; VAJKAI 1959) és a népi táplálkozással foglalkozó tanulmá­nyok, gyűjtések anyagában. (Kisbán 1960; Knézy 1975,1980,1981) (2) A gyűjtések anyaga részben megjelent (Sergő 1974), részben kéziratban található (Sergő 1963) (3) A szarvasma, ha állomány a fél évszázaddal későbbi adatokhoz képest igen alacsonynak tűnik. (ZÁCH 1863.194. p.) (4) Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870—1970. Állattenyésztés III. 1. Szarvasmarha-állomány Bp. 1972. (5) Gróf Károlyi József tulajdonában Sárkeresztesen 1934-ben 46 tehén volt. Kecskés 1981.190. p. (6) A II. világháború községben okozott kárairól részletes adatok: FARKAS 1965. 154. p. (7) Fejér Megyei Levéltár, Sárkeresztes község iratai 1945. sz. n. (8) Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870—1970. Állattenyésztés III. 1. Szaivasmarha-állomány Bp. 1972. 16* 243

Next

/
Oldalképek
Tartalom