Zombori István (szerk.): A SZEGEDI ZSIDÓ POLGÁRSÁG EMLÉKEZETE (Szeged, 1990)

Haraszti György: A „Ben Chananja” szerkesztője (Ecsetvonások a zsurnaliszta Löw Lipót arcképéhez)

zsidó irodalmi társulat alapításának, és a Biblia felekezeti fordításának eszméjét, az Országos Rabbiképző Intézet létesítéséért is sikra szállt. Meghalt 1875. október 13­án. Kisebb munkáit fia és a szegedi rabbiszékben utóda, Löw Immánuel adta ki öt kötetben 1889 és 1900 között. 2. A témakör modern összefoglalása; Jacob Katz: Out of the Ghetto. Harvard Univer­sity Press, 1973. Uő.: The uniqness of Hungarian Jewry in Forum 1977, No. 2., 45 — 53. A német példáról: Michael K. Silber: The Historical Experience of Ger­man Jewry and Its Impact on Haskalah and Reform in Hungary in Jacob Katz (szerk.): Toward modernity. New Brunswick and Oxford, 1987. A régebbi magyar­nyelvű összefoglaló irodalom szinte használhatatlan, mert teleologikus szemlélete miatt a magyarországi zsidóság történelét a sub specie assimilationis alapján tár­gyalja, elmellőzve a zsidó népességnek 1900-ban még mintegy 40 %-át kitevő, hete­rogén ortodoxia tényleges történetét, áramlatait, a zsidó nemzeti törekvésekről nem is szólva. Kohn Sámuel nagy művének első kötete (A zsidók története Magyar­országon a legrégibb időktől a mohácsi vészig. Részben kiadatlan kútforrások nyo­mán. {A zsidók története Magyarországon I.}, Bp., 1884) csak 1526-ig jut el, és a kéziratban maradt, töredékes második kötet (jelenlegi örzőhelye a Magyar Zsidó Levéltár) is csak 1790-ig halad. (Grünwald Fülöp mintegy hetven évvel későbbi, végülis kéziratban maradi feldolgozása ugyancsak 1790-ig tárgyalja a magyar­országi zsidók történetéi.) Büchler Sándor (A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig, Budapest, 1901) nagybecsű könyve a hely- és időkorlátok miatt csak módjával hasznosítható. Venetianer Lajos 1922-ben megjelent össze­foglalása (A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig, Pest) apologetikus szellemben íródott, fő célja, s ezt a történeti hűség rovására következetesen érvényesíti is, az ezeréves zsidó-magyar sorsközösség, egymás­rautaltság lehetőségszerint konfliktusmentes ábrázolása. (Az 1986-os második, 'reprint' kiadás uri nonchalance-szal elmellőzi a kommün után íródott előszót és bevezetést). Féligazságok, elhallgatások, tudatos csúsztatások gazdag tárháza. Jelzésül csupán egy, témábavágó részlel. 1861-ben, amikor újból felvetődött, hogy csak a vagyonos és művelt zsidók részesüljenek az emancipáció gyümölcseiben, Löw ismételten állási foglalt az egyetemes emancipáció mellett. „... neki {ugyan} meg lehetett s meg is volt a maga véleménye a vallás reformálásának határairól, valamint a bevándorlók értékéről, de tudta, hogy a magyar zsidók egész összességükben véve sem állnak sem gazdasági, sem művelődési értékben, sem hon­szereteiben, sem nemzeti érzésben az ország bármely néposztályának összessége mögött." (215. old.) Venetianerben fel sem merül, hogy történetírói feladata épp a (zsidó) vallásreform határainak, a bevándorlók értékének stb. taglalása volna. A két háború között újabb hazai, az emancipációt és asszimilációi komolyan tárgyaló történetírói összefoglalás nem született, a sorsfordulókban és elhalgal(tat Jásokban gazdag utolsó negyven év ezirányú termékeiről pedig, mivelhogy érdemben nin­csenek, szó se essék! 3. Lásd Pillitz Dániel (1843-től 1847-ig a szegedi zsidó iskola igazgatója, rabbi, hit­szónok) 1844 május 14-én kelt levelét a „Ben Chananja" első számának megje­lenése alkalmából. — Löw: Gesammelte Schriften V. (az alábbiakban GSV) Szeged, 1900, 105 — 108. A magyarországi zsidó újságírókról, felekezeti hirlapírás­ról máig egyetlen összefoglalás; Osztern Rózsa: zsidó újságírók és szépírók a

Next

/
Oldalképek
Tartalom